Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.19.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 maja 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 5 i 7 i ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym (Dz. U. z 1968 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od obrotów nietowarowych osiąganych przez zakłady rzemieślnicze oraz od obrotów nietowarowych osiąganych przez osoby świadczące nierzemieślnicze usługi dla ludności lub rolnictwa w zakresie naprawy i konserwacji przedmiotów gospodarstwa domowego lub przedmiotów osobistego użytku, prania, prasowania i maglowania bielizny oraz mycia, czyszczenia i smarowania pojazdów mechanicznych .......... 3,5%,";

2) w § 34 ust. 1 pkt 2 i w § 56 ust. 1 wyrazy "prania bielizny oraz mycia i czyszczenia pojazdów mechanicznych" zastępuje się wyrazami "prania, prasowania i maglowania bielizny oraz mycia, czyszczenia i smarowania pojazdów mechanicznych";
3) w § 34 ust. 3 po wyrazach "Za zakłady wykonujące usługi dla ludności lub rolnictwa w rozumieniu ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz § 26 pkt 1";
4) w § 59 pkt 1 dodaje się następujące zdanie:

"nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwolnienia zatrudnianie w zakładzie rzemieślniczym na podstawie pisemnej umowy o naukę rzemiosła, zarejestrowanej w izbie rzemieślniczej, uczniów w liczbie do dwóch i osiąganie w związku z tym obrotu przekraczającego 50.000 zł rocznie, nie więcej jednak niż po 15.000 zł na każdego ucznia."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r. i stosuje się do obrotów osiąganych po tym dniu.