Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 czerwca 1969 r.
w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazania Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) i art. 6 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
(uchylony).
Traci moc § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie (Dz. U. Nr 32, poz. 150) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Pszczynie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1969 r.
1 § 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.73.13.95) z dniem 1 lipca 1973 r.
2 § 2 uchylony przez § 2 pkt 42 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.