Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.16.117

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyraz "docenta" zastępuje się wyrazami "doktora habilitowanego";
2)
w § 2:
a)
w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - co najmniej pięciu pracowników z tytułami naukowymi lub ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego albo zajmujących stanowiska docentów lub samodzielnych pracowników naukowo-badawczych, a posiadających stopień naukowy doktora",

b)
w pkt 4 lit. b) wyraz "docenta" zastępuje się wyrazami "doktora habilitowanego",
c)
dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1,
d)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze ubiegające się o prawo nadawania stopni naukowych powinny posiadać rady naukowe o odpowiednim składzie osobowym, zapewniającym prawidłową ocenę przedkładanych im prac. Oceny składu osobowego dokonuje Główna Komisja Kwalifikacyjna przy Polskiej Akademii Nauk."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.