Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 1966 r.
w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) zarządza się, co następuje:
Wydziały i inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze oraz samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego mogą uzyskać prawo nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, jeżeli w zakresie określonych dziedzin nauki lub dyscyplin naukowych tworzą środowisko o odpowiednio wysokim poziomie naukowym.
1.
Przy ocenie poziomu środowiska naukowego instytucji ubiegającej się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych należy brać pod uwagę:
1)
jej osiągnięcia w pracy naukowej w zakresie określonej dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, a szczególnie wartość oryginalnych prac publikowanych lub wykonanych i zastosowanych opracowań technologicznych, projektowych, konstrukcyjnych oraz innych o podobnym charakterze dla postępu w nauce i technice,
2)
dorobek naukowy zatrudnionych w instytucji pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych specjalizujących się w dziedzinie nauki lub w zakresie dyscypliny naukowej, które mają być objęte uprawnieniami,
3)
autorytet naukowy organu, mającego nadawać stopnie naukowe, uzasadniony jego składem osobowym,
4)
zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć następującej liczby pracowników reprezentujących dziedzinę nauki lub dyscypliny naukowe, które mają być objęte uprawnieniami:
a)
przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - co najmniej pięciu pracowników z tytułami naukowymi lub ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego albo zajmujących stanowiska docentów lub samodzielnych pracowników naukowo-badawczych, a posiadających stopień naukowy doktora,
b)
przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego - co najmniej dziesięciu pracowników z tytułami naukowymi lub ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego, w tym co najmniej sześciu z tytułami profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego,
5)
posiadanie odpowiednich środków, szczególnie w zakresie wyposażenia aparaturowego, zaplecza warsztatowego i księgozbiorów, niezbędnych do dalszego rozwijania prowadzonych badań naukowych.
2.
Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze ubiegające się o prawo nadawania stopni naukowych powinny posiadać rady naukowe o odpowiednim składzie osobowym, zapewniającym prawidłową ocenę przedkładanych im prac. Oceny składu osobowego dokonuje Główna Komisja Kwalifikacyjna przy Polskiej Akademii Nauk.
1.
Przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych instytucjom odpowiadającym warunkom wymienionym w § 2 pkt 1-5 następuje w trybie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub odpowiednio Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych może nastąpić przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych instytucji nie odpowiadającej warunkowi wymienionemu w § 2 pkt 4, na podstawie pozytywnej opinii Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub odpowiednio Prezydium Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk, wydanej w formie uchwały powziętej w trybie przewidzianym w regulaminach działania tych organów.
1.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych mogą być cofnięte w całości albo w zakresie określonych dyscyplin naukowych, jeżeli instytucja przestała odpowiadać warunkom, które były podstawą przyznania jej uprawnienia. Przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2.
Decyzja o cofnięciu uprawnienia powinna równocześnie określać warunki zakończenia rozpoczętych przewodów doktorskich lub habilitacyjnych.
Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk określi szczegółowy tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz rodzaj dokumentacji wymaganej do stwierdzenia warunków, o których mowa w § 2.
Wykaz instytucji uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz określenie stopni naukowych, które mogą być przez te instytucje nadawane, jak też wszystkie zmiany w tym wykazie ogłasza się w Monitorze Polskim.
1.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni (Dz. U. z 1960 r. Nr 46, poz. 276 i z 1964 r. Nr 14, poz. 79).
2.
Wydziały szkół wyższych oraz inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze, które na podstawie przepisów dotychczasowych uzyskały prawo nadawania stopni naukowych, zachowują to prawo.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki, Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk oraz wszystkim zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 1969 r. (Dz.U.69.16.117) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1969 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 maja 1969 r. (Dz.U.69.16.117) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1969 r.