Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1969 r.
w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Rada Ministrów zarządza, co następuje:
Wprowadza się zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji, określone w paragrafach następnych. Zmiany określone w §§ 2-10 wprowadzone zostają na podstawie ustaw powołanych w tych przepisach.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 52), wydanym na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8, poz. 49), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d), e), f), g), h) w brzmieniu:

"d) bilansowanie robót budowlano-montażowych w skali całego kraju i w ujęciu wojewódzkim,

e) kierowanie rozdziałem robót budowlano-montażowych w oparciu o ustalenia narodowych planów gospodarczych dla resortów i prezydiów rad narodowych oraz ustalanie wiążących wytycznych i wydawanie zaleceń ministrom nadzorującym działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zapewniających prawidłowe wykorzystanie mocy produkcyjnych tych przedsiębiorstw zgodnie z ich profilem produkcyjnym,

f) rozdział robót budowlano-montażowych dla inwestycji i kapitalnych remontów planu centralnego, inwestycji wspólnych wynikłych z koordynacji terenowej przez właściwe organy prezydiów rad narodowych, dla budownictwa mieszkaniowego łącznie z inwestycjami towarzyszącymi, budownictwa osiedli mieszkaniowych oraz dla inwestycji służby zdrowia i oświaty,

g) w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

- czuwanie nad zgodnością wysokości zgłoszonych robót z mocą przerobową przedsiębiorstw, przewidzianą w narodowym planie gospodarczym dla danego województwa, i udzielanie w tym zakresie wytycznych prezydiom rad narodowych i inwestorom w celu doprowadzenia do zgodności z planem,

- wstrzymanie realizacji inwestycji oraz zawiadamianie właściwych inwestorów i w ważniejszych przypadkach również Prezydium Rządu w razie stwierdzenia, że działalność inwestorów jest sprzeczna z zasadą koncentracji środków na inwestycjach kontynuowanych albo że inwestycje nie są należycie przygotowane i wskutek tego grozi przedłużenie się założonego cyklu inwestycji,

w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez innych ministrów lub prezydia wojewódzkich rad narodowych:

udzielanie inwestorom zaleceń usunięcia nieprawidłowości lub wstrzymania realizacji inwestycji w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w wykonawstwie robót inwestycyjnych oraz informowanie Prezydium Rządu o wypadku niezastosowania się inwestora do tych zaleceń,

h) opracowywanie w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów projektów normatywnych cykli budowy i przedkładanie ich Radzie Ministrów,";

2)
w § 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wynikające z przepisów szczególnych uprawnienia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie wydawania aktów normatywnych dotyczących procesu wykonawstwa robót budowlano-montażowych przechodzą do kompetencji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244), wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opracowywania i przedkładania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów gospodarczych w zakresie:

- zadań rzeczowych (usług), zatrudnienia i funduszu płac oraz nakładów na kapitalne remonty dla jednostek objętych działami oświaty, nauki i kultury oraz ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej, przy czym projekty zadań rzeczowych i niezbędnych środków w zakresie nauki przedstawia Ministrowi Finansów Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki,

- zatrudnienia i funduszu płac jednostek administracji, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych i innych jednostek budżetowych";

2)
po pkt 9 dodaje się nowe pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) opracowywania i ustalania kwartalnych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności; bilanse te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji,

9b) ustalania ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej w zakresie i trybie wynikającym z upoważnień Rady Ministrów, wydanych na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego".

W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 15, poz. 96 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101) i ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43), po pkt 16 dodaje się nowe pkt 17, 18, 19 i 20 w brzmieniu:

"17) opracowywanie i przedstawianie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów handlu zagranicznego oraz - w razie potrzeby - występowanie do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z wnioskami w sprawie korekty narodowego planu gospodarczego,

18) dysponowanie operatywną rezerwą dewizową w handlu zagranicznym,

19) opracowywanie projektów planów obrotów płatniczych z zagranicą (bilansów płatniczych),

20) dokonywanie co kwartał wspólnie z Ministrem Finansów, zastępcą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i ministrami nadzorującymi głównych dostawców oraz głównych odbiorców oceny sytuacji w handlu zagranicznym i bilansie płatniczym oraz ustalanie bieżących zadań w tym zakresie; wnioski wynikające z tych ocen Minister Handlu Zagranicznego przedkłada Prezesowi Rady Ministrów; w razie istotnych zagrożeń wykonania planu handlu zagranicznego lub bilansu płatniczego Minister Handlu Zagranicznego przedstawia sprawę Prezydium Rządu wraz z odpowiednimi wnioskami".

W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki (Dz. U. Nr 17, poz. 80), wydanego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49):
1)
po pkt 1 dodaje się nowy pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opracowywania i ustalania kwartalnych i innych okresowych planów rozdziału węgla oraz dostaw węgla, jak również współdziałania z Ministrem Przemysłu Ciężkiego w zakresie opracowywania i ustalania kwartalnych planów rozdziału koksu; kwartalne plany rozdziału węgla powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji";

2)
na końcu pkt 11 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"oraz bilansowania i rozdzielnictwa robót związanych z budową kopalń podziemnych w ujęciu krajowym i wojewódzkim."

W § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego (Dz. U. Nr 43, poz. 216), wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 43, poz. 215), dodaje się po pkt 9 nowy pkt 10 w brzmieniu:

"10) opracowywania i ustalania we współdziałaniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki kwartalnych planów rozdziału (rozdzielników) koksu; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji".

W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Komunikacji oraz rozgraniczenia właściwości Ministra Komunikacji i innych ministrów (Dz. U. Nr 50, poz. 245), wydanego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49), wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 1 dodaje się nowy pkt 1a w brzmieniu:

"1a) bilansowanie i rozdzielanie robót budowlanych-komunikacyjnych (kolejowych i drogowych) w ujęciu krajowym i wojewódzkim";

2)
po pkt 13 dodaje się nowy pkt 13a w brzmieniu:

"13a) opracowywanie i ustalanie kwartalnych planów przewozowych kolei, transportu samochodowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz skorelowanie ich z potrzebami i wymogami transportu morskiego; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji".

W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62 i Nr 61, poz. 478), wydanego na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43), w pkt 2 na końcu dodaje się zdania:

"oraz opracowywanie i ustalanie kwartalnych planów dostaw towarowych na rynek z przemysłu i importu oraz sprzedaży detalicznej, obejmujących całokształt zadań wszystkich organizacji handlowych zarówno państwowych, jak i spółdzielczych; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów, Centralnej Rady Związków Zawodowych i instytucji".

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Nauki i Techniki oraz zasad współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademia Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych) (Dz. U. Nr 28, poz. 171), wydanym na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 28, poz. 165), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 3 pkt 1 zdanie końcowe rozpoczynające się od wyrazów "przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów" do końca otrzymuje brzmienie:

"przygotowuje i w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów przedstawia Radzie Ministrów projekty perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów prac naukowo-badawczych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodowej, ich finansowania oraz przedkłada Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wykazy ważniejszych osiągnięć nauki i techniki przewidzianych do wdrożenia lub upowszechnienia w gospodarce narodowej",

2)
w § 1 ust. 3 pkt 4 zdanie końcowe, rozpoczynające się od wyrazów "zapewnia środki mające na celu" do końca otrzymuje brzmienie:

"przedstawia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wnioski dotyczące zapewnienia w narodowych planach gospodarczych nakładów na wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki w gospodarce narodowej oraz wspiera wdrożenia ze środków oddanych do dyspozycji Komitetu Nauki i Techniki".

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej (Dz. U. Nr 23, poz. 133), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. A po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) ustalania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów - współczynników bankowej korekty funduszu płac oraz zasad kształtowania funduszu płac przy przekraczaniu zadań planowych",

b)
w ust. B:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ustalania w porozumieniu z właściwymi ministrami wytycznych dotyczących zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz ustalania rocznych planów rozdziału absolwentów szkół wyższych, sporządzanych na podstawie wniosków resortowych",

– po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) opracowywania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, a w odniesieniu do jednostek budżetowych także z Ministrem Finansów - wniosków w sprawie wykorzystania centralnej rezerwy zatrudnienia i funduszu płac i przedkładania ich Radzie Ministrów",

2)
w § 2 obecny tekst oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Komitet zapewnia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów systematyczne informacje o zmianach w zasadach i formach wynagradzania potrzebnych do planowania funduszu płac.",

3)
po § 2 dodaje się nowy § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Komitet współdziała z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i właściwymi ministrami w planowaniu kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych oraz koordynuje z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej szkolenie uczniów tych szkół."

Przekazuje się do zakresu działania Ministra Rolnictwa sprawy bilansowania i rozdzielania robót melioracyjnych w ujęciu krajowym i wojewódzkim.
Przekazuje się do zakresu działania Ministra Łączności sprawy bilansowania i rozdzielania robót budowlano-montażowych związanych ze środkami łączności w ujęciu krajowym i wojewódzkim.
Przekazuje się do zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego sprawy planowania kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych w uzgodnieniu z Komitetem Pracy i Płac i właściwymi ministrami. Projekty planów w zbiorczym ujęciu w zakresie liczby tych uczniów i ich funduszu płac powinny być przedkładane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Przekazuje się do zakresu działania ministrów nadzorujących przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe ustalanie norm (wskaźników) zużycia materiałów z uwzględnieniem konieczności obniżenia zużycia materiałów i surowców oraz zastępowania surowców i materiałów deficytowych innymi surowcami i materiałami.
Ustalone plany kwartalne, o których mowa w §§ 5, 6, 7 i 8, są obowiązujące dla wszystkich resortów i instytucji bez względu na ich podporządkowanie organizacyjne. Odpisy tych planów oraz odpisy bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności (§ 3) powinny być przesyłane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 1971 r. (Dz.U.71.25.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1971 r.