§ 7. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 7. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  7.
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Komunikacji oraz rozgraniczenia właściwości Ministra Komunikacji i innych ministrów (Dz. U. Nr 50, poz. 245), wydanego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49), wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 1 dodaje się nowy pkt 1a w brzmieniu:

"1a) bilansowanie i rozdzielanie robót budowlanych-komunikacyjnych (kolejowych i drogowych) w ujęciu krajowym i wojewódzkim";

2)
po pkt 13 dodaje się nowy pkt 13a w brzmieniu:

"13a) opracowywanie i ustalanie kwartalnych planów przewozowych kolei, transportu samochodowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz skorelowanie ich z potrzebami i wymogami transportu morskiego; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji".