§ 9. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 9. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  9.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Nauki i Techniki oraz zasad współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademia Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych) (Dz. U. Nr 28, poz. 171), wydanym na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 28, poz. 165), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 3 pkt 1 zdanie końcowe rozpoczynające się od wyrazów "przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów" do końca otrzymuje brzmienie:

"przygotowuje i w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów przedstawia Radzie Ministrów projekty perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów prac naukowo-badawczych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodowej, ich finansowania oraz przedkłada Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wykazy ważniejszych osiągnięć nauki i techniki przewidzianych do wdrożenia lub upowszechnienia w gospodarce narodowej",

2)
w § 1 ust. 3 pkt 4 zdanie końcowe, rozpoczynające się od wyrazów "zapewnia środki mające na celu" do końca otrzymuje brzmienie:

"przedstawia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wnioski dotyczące zapewnienia w narodowych planach gospodarczych nakładów na wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki w gospodarce narodowej oraz wspiera wdrożenia ze środków oddanych do dyspozycji Komitetu Nauki i Techniki".