Zakres działania Ministra Przemysłu Ciężkiego. - Dz.U.1967.43.216 - OpenLEX

Zakres działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.43.216

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 1967 r.
w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Na podstawie art. 2 i 11 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86 i z 1962 r. Nr 32, poz. 150) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 43, poz. 215) zarządza się, co następuje:
1.
Zakres działania Ministra Przemysłu Ciężkiego obejmuje sprawy przemysłów: hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych, górnictwa rud metali, materiałów ogniotrwałych, koksochemicznego, maszyn ciężkich, urządzeń chemicznych, taboru kolejowego, budowy okrętów, wyrobów metalowych, wyrobów odlewniczych i instalacyjnych.
2.
Do zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego należą także sprawy obrotu i gospodarowania surowcami wtórnymi żelaza, metali nieżelaznych i materiałów ogniotrwałych oraz zagadnienia topników hutniczych i prac geologicznych w zakresie określonym szczegółowymi przepisami.
3.
Minister Przemysłu Ciężkiego sprawuje zwierzchni nadzór i ogólne kierownictwo w sprawach objętych jego właściwością, a w szczególności w sprawach:
1)
planowania gospodarczego oraz polityki rozwoju i inwestycji,
2)
rozwoju techniki i organizacji wytwarzania oraz prowadzenia badań naukowych,
3)
nadzoru nad działalnością podległych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
4)
ogólnego nadzoru nad instytutami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi,
5)
kadr i ich kwalifikacji oraz współdziałania z właściwymi organami w sprawach zatrudnienia i szkolenia kadr,
6)
nadzoru nad urządzeniami technicznymi,
7)
polityki finansowej i problematyki działalności ekonomicznej podległych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
8)
współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą,
9)
publikacji i informacji techniczno-ekonomicznej,
10) 1
opracowywania i ustalania we współdziałaniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki kwartalnych planów rozdziału (rozdzielników) koksu; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji
W zakresie działania Ministra Przemysłu Ciężkiego pozostają przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne, zgrupowane w następujących zjednoczeniach:
1)
Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza,
2)
Zjednoczenie Budownictwa Kopalń Rud,
3)
Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali,
4)
Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych,
5)
Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych,
6)
Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich,
7)
Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych,
8)
Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego,
9)
Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego,
10)
Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych,
11)
Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych oraz
12)
Instytut Odlewnictwa.
Upoważnia się Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Maszynowego do dokonywania zmian w zakresie podporządkowania przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych zgrupowanych w podległych im zjednoczeniach, w celu zapewnienia właściwej organizacji wykonania zadań należących do zakresu ich działania.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 3 pkt 10 dodany przez § 6 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.