§ 2. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  2.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 52), wydanym na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8, poz. 49), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d), e), f), g), h) w brzmieniu:

"d) bilansowanie robót budowlano-montażowych w skali całego kraju i w ujęciu wojewódzkim,

e) kierowanie rozdziałem robót budowlano-montażowych w oparciu o ustalenia narodowych planów gospodarczych dla resortów i prezydiów rad narodowych oraz ustalanie wiążących wytycznych i wydawanie zaleceń ministrom nadzorującym działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zapewniających prawidłowe wykorzystanie mocy produkcyjnych tych przedsiębiorstw zgodnie z ich profilem produkcyjnym,

f) rozdział robót budowlano-montażowych dla inwestycji i kapitalnych remontów planu centralnego, inwestycji wspólnych wynikłych z koordynacji terenowej przez właściwe organy prezydiów rad narodowych, dla budownictwa mieszkaniowego łącznie z inwestycjami towarzyszącymi, budownictwa osiedli mieszkaniowych oraz dla inwestycji służby zdrowia i oświaty,

g) w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

- czuwanie nad zgodnością wysokości zgłoszonych robót z mocą przerobową przedsiębiorstw, przewidzianą w narodowym planie gospodarczym dla danego województwa, i udzielanie w tym zakresie wytycznych prezydiom rad narodowych i inwestorom w celu doprowadzenia do zgodności z planem,

- wstrzymanie realizacji inwestycji oraz zawiadamianie właściwych inwestorów i w ważniejszych przypadkach również Prezydium Rządu w razie stwierdzenia, że działalność inwestorów jest sprzeczna z zasadą koncentracji środków na inwestycjach kontynuowanych albo że inwestycje nie są należycie przygotowane i wskutek tego grozi przedłużenie się założonego cyklu inwestycji,

w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez innych ministrów lub prezydia wojewódzkich rad narodowych:

udzielanie inwestorom zaleceń usunięcia nieprawidłowości lub wstrzymania realizacji inwestycji w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w wykonawstwie robót inwestycyjnych oraz informowanie Prezydium Rządu o wypadku niezastosowania się inwestora do tych zaleceń,

h) opracowywanie w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów projektów normatywnych cykli budowy i przedkładanie ich Radzie Ministrów,";

2)
w § 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wynikające z przepisów szczególnych uprawnienia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie wydawania aktów normatywnych dotyczących procesu wykonawstwa robót budowlano-montażowych przechodzą do kompetencji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".