§ 4. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 4. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  4.
W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 15, poz. 96 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101) i ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43), po pkt 16 dodaje się nowe pkt 17, 18, 19 i 20 w brzmieniu:

"17) opracowywanie i przedstawianie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów handlu zagranicznego oraz - w razie potrzeby - występowanie do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z wnioskami w sprawie korekty narodowego planu gospodarczego,

18) dysponowanie operatywną rezerwą dewizową w handlu zagranicznym,

19) opracowywanie projektów planów obrotów płatniczych z zagranicą (bilansów płatniczych),

20) dokonywanie co kwartał wspólnie z Ministrem Finansów, zastępcą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i ministrami nadzorującymi głównych dostawców oraz głównych odbiorców oceny sytuacji w handlu zagranicznym i bilansie płatniczym oraz ustalanie bieżących zadań w tym zakresie; wnioski wynikające z tych ocen Minister Handlu Zagranicznego przedkłada Prezesowi Rady Ministrów; w razie istotnych zagrożeń wykonania planu handlu zagranicznego lub bilansu płatniczego Minister Handlu Zagranicznego przedstawia sprawę Prezydium Rządu wraz z odpowiednimi wnioskami".