Szczegółowy zakres działania Ministra Górnictwa i Energetyki. - Dz.U.1967.17.80 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.17.80

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 1967 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje:
Do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki należą sprawy:
1)
eksploatacji złóż węgla i kopalin towarzyszących oraz wzbogacania i przeróbki węgla,
1a) 1
opracowywania i ustalania kwartalnych i innych okresowych planów rozdziału węgla oraz dostaw węgla, jak również współdziałania z Ministrem Przemysłu Ciężkiego w zakresie opracowywania i ustalania kwartalnych planów rozdziału koksu; kwartalne plany rozdziału węgla powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji
2)
eksploatacji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i kopalin towarzyszących oraz produkcji gazoliny,
3)
eksploatacji złóż piasku podsadzkowego i produkcji innych materiałów podsadzkowych dla potrzeb górnictwa węglowego,
4)
poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prac geologicznych związanych z ruchem zakładów górniczych górnictwa węglowego, naftowego oraz piasku podsadzkowego,
5)
wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i dostarczania energii elektrycznej i cieplnej z podporządkowanych elektrowni i elektrociepłowni,
6)
wytwarzania, przetwarzania, oczyszczania, przesyłania, rozdzielania oraz dostarczania paliw gazowych z podporządkowanych przedsiębiorstw przemysłu gazowniczego,
7)
produkcji maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego, wiertniczego oraz ratunkowego dla potrzeb górnictwa i geologii, a także osprzętu sieciowego dla sieci energetycznych oraz elektrofiltrów dla oczyszczania spalin kotłowych,
8)
produkcji materiałów tartych i kopalniaków dla potrzeb górnictwa węglowego i naftowego,
9)
produkcji betonowych i żelbetowych prefabrykatów, ceramiki budowlanej, kruszywa i niektórych innych materiałów budowlanych dla potrzeb górnictwa węglowego,
10)
produkcji taśm transportowych i niektórych artykułów gumowych dla potrzeb górnictwa i przemysłu energetycznego,
11) 2
budownictwa w zakresie górnictwa węglowego, naftowego i piasku podsadzkowego oraz w zakresie przemysłu gazowniczego i energetycznego z wyjątkiem elektrowni, oraz bilansowania i rozdzielnictwa robót związanych z budową kopalń podziemnych w ujęciu krajowym i wojewódzkim.
12)
ratownictwa górniczego, w tym także sprawy pomocy w akcjach ratowniczych zakładom górniczym państw sąsiadujących, z którymi zawarto stosowne porozumienie,
13)
wymiany energii elektrycznej z innymi krajami we współdziałaniu z Ministerstwem Handlu Zagranicznego,
14)
kompletacji i wykonawstwa kompletnych obiektów górniczych, przeznaczonych na eksport, na zasadach przewidzianych dla generalnych dostawców, sprawy produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz usług przeznaczonych na eksport,
15)
międzyresortowej koordynacji działalności remontowej w zakresie podstawowych wytwórczych urządzeń energetycznych,
16)
nadzoru technicznego nad utrzymaniem kolei piaskowych oraz bezpieczeństwa ruchu na tych kolejach,
17)
nadzoru nad podległymi zjednoczeniami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz nadzoru nad wykonywaniem przez podległe jednostki funkcji zjednoczeń wiodących w poszczególnych branżach.
Ponadto do Ministra Górnictwa i Energetyki, jako naczelnego organu administracji państwowej, należą:
1)
w zakresie ustalonym przepisami o gospodarce paliwowo-energetycznej - w szczególności sprawy:
a)
racjonalnego wykorzystywania zasobów energetycznych i ustalania wymagań jakościowych paliw i energii oraz sprawy wskaźników zużycia paliw i energii,
b)
wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i dostarczania paliw gazowych i energii,
c)
użytkowania paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz energii elektrycznej i cieplnej,
d)
bilansów paliwowo-energetycznych oraz kierunków rozwoju gospodarki paliwowo-energetycznej,
e)
eksploatacji urządzeń energetycznych oraz kwalifikacji personelu zatrudnionego przy dozorze, eksploatacji, konserwacji i naprawie tych urządzeń,
f)
inspekcji i kontroli gospodarki paliwowo-energetycznej,
g)
dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci,
h)
uzgadniania poczynań inwestycyjnych innych resortów oraz prezydiów wojewódzkich rad narodowych w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej,
i)
ustalania warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać projektowanie i budowa urządzeń energetycznych,
2)
w zakresie ustalonym przepisami o dozorze technicznym - sprawy dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,
3)
w zakresie ustalonym przepisami prawa budowlanego - sprawy budownictwa specjalnego.
Minister Górnictwa i Energetyki, wykonując swoje zadania w sprawach określonych w § 1 i 2, współdziała i porozumiewa się z właściwymi naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej oraz instytucjami, a w szczególności: z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Komitetem Nauki i Techniki, Komitetem Pracy i Płac, Ministrem Finansów, Centralną Radą Związków Zawodowych i zarządami głównymi właściwych związków zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) współdziałają i porozumiewają się z Ministrem Górnictwa i Energetyki w sprawach określonych w § 2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Górnictwa i Energetyki oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1a dodany przez § 5 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
2 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 5 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.