Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.33.180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 1987 r.

USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Art.  1.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) w art. 3:

a) w ust. 1 wyrazy "władz państwowych w sprawach ochrony przyrody" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych",
b) w ust. 2 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".
Art.  2.

W dekrecie z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12 i z 1984 r. Nr 35, poz. 186) w art. 147 w ust. 1 wyrazy "Prezesie Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministrze Przemysłu".

Art.  3.

W dekrecie z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115 i z 1983 r. Nr 44, poz. 200) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Sprawy rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków - bez względu na ich przeznaczenie - należą do właściwości:

1) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w odniesieniu do obszarów miast,

2) Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w odniesieniu do obszarów gmin.

Art. 4. W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Przedsiębiorstwem PKP kieruje i reprezentuje je Dyrektor Generalny PKP, powoływany i odwoływany przez Ministra Transportu , Żeglugi i Łączności.",

2) w art. 16 wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny PKP",
3) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".
Art.  5.

W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153 i z 1984 r. Nr 53, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Nadzór, w zakresie ustalonym przez prawo lotnicze i inne ustawy oraz zgodnie z umowami międzynarodowymi obowiązującymi Polskę, nad polskim lotnictwem cywilnym, jak również nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Polsce sprawuje Minister Transportu, Żeglugi i Łączności przy pomocy Głównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego oraz - w zakresie określonym w odrębnych przepisach - przy pomocy przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze".

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany z zachowaniem uprawnień innych ministrów.",

2) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".
Art.  6.

W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 33, poz. 157 i z 1985 r. Nr 5, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urząd podlega Komitetowi do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów.";

2) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje Prezesa Urzędu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wiceprezesów Urzędu, na wniosek Prezesa Urzędu, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.";

3) w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów."
Art.  7.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "Prezesie Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej".

Art.  8.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201) w art. 97:

a) w ust. 1 wyrazy "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych",
b) w ust. 2 wyrazy "Rady Ministrów, Prezydium Rządu i Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych", a wyrazy "tym organom" - wyrazami "temu organowi",
c) w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".
Art.  9.

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, poz. 243 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) art. 11-15 i w art. 16 ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2 skreśla się.

Art.  10.

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 14, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 3 w ust. 4 oraz w art. 6 w ust. 2 wyrazy "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów i" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej",
2) w art. 4 wyrazy "Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej",
3) w art. 13 w ust. 4 wyrazy "Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów" zastępuje się wyrazami "Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych",
4) użyte w art. 16 w ust. 2, w art. 18 w ust. 5 i w art. 19 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "Urząd do Spraw Kombatantów" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".
Art.  11.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i z 1984 r. Nr 34, poz. 184) w art. 3:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej działa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi jako organ doradczy i opiniodawczy.",

b) w ust. 3 w pierwszym zdaniu wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej", a zdanie drugie skreśla się.
Art.  12.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i z 1987 r. Nr 3, poz. 18) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie bilansu finansowego państwa, budżetu państwa oraz planu obrotów płatniczych z zagranicą, planu bilansu płatniczego, bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności, a także sprawowanie pieczy nad ich realizacją,",

b) w pkt 2 wyraz "bilansu" zastępuje się wyrazem "planu",
c) po pkt 6 dodaje się pkt 7-11 w brzmieniu:

"7) prowadzenie bieżącej polityki finansowej w stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osób fizycznych, aktywnie wspierającej cele i zadania wynikające z narodowego planu społeczno-gospodarczego,

8) opracowywanie założeń i realizacja polityki państwa w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia,

9) ustalanie zasad organizacyjnych i warunków emisji papierów wartościowych,

10) ustalanie zasad ewidencji majątku, należności i zobowiązań Skarbu Państwa,

11) pełnienie funkcji organu antymonopolowego,"

d) dotychczasowe pkt 7-15 otrzymują oznaczenie pkt 12-20.
Art.  13.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) w art. 12 wyrazy "Prezesie Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministrze Przemysłu".

Art.  14.

W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komisji Planowania przy Radzie Ministrów".

Art.  15.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w przepisach ustawy w różnych przypadkach wyrazy:
a) "Minister Łączności" zastępuje się w tych samych przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 7, wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności",
b) "Ministrowie: Górnictwa i Energetyki, Komunikacji oraz Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zastępuje się w tych samych przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 3, wyrazami "Ministrowie: Przemysłu, Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych",
c) "resorty górnictwa i energetyki, komunikacji oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "resorty przemysłu, transportu, żeglugi i łączności oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych";
2) w art. 19 w ust. 2 wyrazy "i Ministrem do Spraw Cen" skreśla się;
3) w art. 22 w ust. 1 wyrazy "Ministrom Górnictwa i Energetyki, Komunikacji oraz Ministrowi - Kierownikowi Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zastępuje się wyrazami "Ministrom Przemysłu oraz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych";
4) w art. 23 w ust. 2 wyraz "komunikacji" zastępuje się wyrazami "transportu, żeglugi i łączności";
5) art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Podstawową jednostką organizacyjną PPTT kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Generalny PPTT, powoływany i odwoływany przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.";

6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności na wniosek Dyrektora Generalnego PPTT zatwierdza statut PPTT, w którym określa się strukturę organizacyjną i zakres działania jednostek PPTT.";

7) użyte w art. 38 w ust. 2, art. 39, 41, art. 60 w ust. 3, art. 62, art. 77 w ust. 4 oraz w ust. 6 pkt 1 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Łączności" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "Dyrektor Generalny PPTT";
8) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: "Ogłaszanie zarządzeń",
9) art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. Zarządzenia wydane na podstawie ustawy, inne niż określone w art. 79, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności.";

10) w art. 81 ust. 1 i oznaczenie ust. 2 skreśla się; wyrazy w "Dzienniku Łączności" zastępuje się wyrazami w "Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności".
Art.  16.

W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (Dz. U. Nr 55, poz. 280) w art. 4 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Minister Edukacji Narodowej",

b) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) Minister Przemysłu",

c) dotychczasowe pkt 3 i 4 otrzymują oznaczenie pkt 4 i 5.
Art.  17.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja działa przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.",

b) w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej", a zdanie drugie skreśla się,
c) w ust. 5 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej".
Art.  18.

W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przemysłu tartacznego, płyt i sklejek oraz przerobu płodów leśnych,",

b) w pkt 9 wyrazy "oraz produkcji specjalistycznych maszyn i urządzeń na potrzeby rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego" skreśla się,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków, a także wykonawstwa geodezyjnego w tym zakresie - w odniesieniu do obszarów gmin,"

d) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) oświaty rolniczej oraz postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.";

2) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"1) ochrony i kształtowania środowiska, w tym środowiska morskiego,"

"3) ochrony zasobów naturalnych środowiska oraz kształtowania zasad ich racjonalnego pozyskiwania,".

Art.  19.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Agencja podlega Komitetowi do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, zwanemu dalej "Komitetem";

2) w art. 50:
a) w ust. 2 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazem "Komitet",
b) w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazem "Komitet".
Art.  20.

Rada Ministrów określi zasady, tryb i terminy przejęcia przez Ministrów: Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Pracy i Polityki Socjalnej, Przemysłu, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rynku Wewnętrznego, Transportu, Żeglugi i Łączności, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, a także przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej spraw, które na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych przepisów przechodzą do ich właściwości.

Art.  21.
1. Rada Ministrów w okresie do dnia 31 grudnia 1988 r. w drodze rozporządzenia, może dostosowywać zakresy działania naczelnych i centralnych organów administracji państwowej do uwarunkowań związanych z realizacją II etapu reformy gospodarczej.
2. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wraz ze sprawozdaniem z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 za rok 1988 i sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w tym roku informację o wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1.
3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, w okresie do dnia 31 grudnia 1987 r., określi szczegółowo kompetencje zastrzeżone w przepisach ustawowych do właściwości organów wymienionych w art. 22 lub o zmienionym niniejszą ustawą zakresie działania, które przechodzą odpowiednio do właściwości organów wymienionych w art. 20. Kompetencje nie objęte rozporządzeniem wygasają z dniem jego ogłoszenia.
Art.  22.

W związku ze zniesieniem na podstawie odrębnych ustaw:

- urzędu Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej,

- urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki,

- urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług,

- urzędu Ministra Handlu Zagranicznego,

- urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego,

- urzędu Ministra Komunikacji,

- urzędu Ministra Łączności,

- urzędu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- urzędu Ministra Oświaty i Wychowania,

- urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,

- urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego,

- Urzędu Gospodarki Morskiej,

- Urzędu do Spraw Kombatantów,

- Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:

1) w ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) art. 1, 4 i 6 skreśla się,
2) tracą moc:
a) dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 49, poz. 327),
b) dekret z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1961 r. Nr 8, poz. 48),
c) ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. Nr 17, poz. 86, z 1958 r. Nr 31, poz. 137, z 1960 r. Nr 29, poz. 164, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i poz. 153, z 1964 r. Nr 8, poz. 49, z 1976 r. Nr 12, poz. 68 i poz. 70 oraz z 1981 r. Nr 17, poz. 76),
d) ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania (Dz. U. Nr 11, poz. 71),
e) ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (Dz. U. Nr 11, poz. 74 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7),
f) ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych (Dz. U. Nr 11, poz. 80),
g) ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o utworzeniu Urzędu do Spraw Kombatantów (Dz. U. Nr 23, poz. 167 i z 1982 r. Nr 16, poz. 123),
h) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki (Dz. U. Nr 17, poz. 77),
i) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 17, poz. 78),
j) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego (Dz. U. Nr 17, poz. 79),
k) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 17, poz. 80),
l) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 81),
ł) ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169).
Art.  23.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.