Zmiany w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.17.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.

USTAWA
z dnia 22 marca 1957 r.
o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji.

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

Urzędy Ministra Budownictwa oraz Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych łączy się w urząd Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

(uchylony).

(skreślony).

(skreślony).

Urzędy Ministra Kolei oraz Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego łączy się w urząd Ministra Komunikacji.

Do zakresu działania Ministra Komunikacji należą sprawy: budowy, utrzymania i eksploatacji kolei użytku publicznego, kolejowej sieci telegraficznej i telefonicznej, dróg publicznych oraz urządzeń lotnictwa cywilnego, normowania technicznego budowli i urządzeń kolejowych, drogowych, transportu drogowego, lotnictwa cywilnego i szybownictwa, sanitarne kolei użytku publicznego i kolejowej służby zdrowia, naczelnego zarządu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", przewozu osób i towarów kolejami, w transporcie drogowym i w cywilnym transporcie lotniczym, motoryzacji, gospodarki samochodowej i ruchu drogowego, przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlano-montażowych, projektowych oraz handlowo-usługowych związanych z budową i eksploatacją kolei i dróg publicznych oraz transportem drogowym i lotniczym, nadzoru technicznego nad kolejami użytku niepublicznego.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzeń szczegółowo właściwość Ministra Przemysłu Ciężkiego, Ministra Górnictwa i Energetyki, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Komunikacji i rozgraniczy z zakresem działania innych ministrów i urzędów.

Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy w Ministerstwach: Hutnictwa, Przemysłu Maszynowego, Górnictwa Węglowego, Energetyki, Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych, Skupu, Przemysłu Spożywczego, Kolei, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Centralnym Urzędzie Naftowym przechodzą do pracy odpowiednio do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministerstwa Komunikacji.

1.
Należące dotychczas do zakresu działania Ministra Kolei oraz Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego sprawy porządku i bezpieczeństwa na kolejach użytku publicznego oraz sprawy kontroli i czuwania nad bezpieczeństwem ruchu na drogach publicznych, a także przeprowadzania w tym zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów będących w eksploatacji na drogach publicznych - przechodzą do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.
2.
Sprawy kontroli ruchu drogowego w stosunku do wojskowych pojazdów mechanicznych należą również do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych. Zasady wykonywania tej kontroli ustali Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Komunikacji.
3.
Sprawy określone w ust. 1 i 2 wykonują organy Milicji Obywatelskiej.

Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia organizację terenowych organów Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, działających w zakresie obowiązkowych dostaw, skupu i kontraktacji. Do czasu wydania tego rozporządzenia organizację tych organów terenowych określają dotychczasowe przepisy.

Tracą moc:

1)
art. 1-5 i 7 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310),
2)
ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego (Dz. U. Nr 11, poz. 67),
3)
art. 1 i 2 dekretu z dnia 17 listopada 1952 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz urzędu Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego (Dz. U. Nr 45, poz. 304),
4)
dekret z dnia 25 marca 1953 r. o utworzeniu urzędu Ministra Skupu (Dz. U. Nr 20, poz. 77),
5)
art. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego (Dz. U. Nr 18, poz. 105),
6)
dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o Centralnym Urzędzie Naftowym (Dz. U. Nr 18, poz. 106) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych (Dz. U. Nr 54, poz. 246),
7)
art. 2 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o zniesieniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego (Dz. U. Nr 21, poz. 100),
8)
dekret z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 128),
9)
dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego (Dz. U. Nr 30, poz. 138).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 skreślony przez art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych (Dz.U.76.12.70) z dniem 27 marca 1976 r.
2 Art. 2 skreślony przez art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych (Dz.U.76.12.70) z dniem 27 marca 1976 r.
3 Art. 3 skreślony przez art. 4 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa (Dz.U.76.12.68) z dniem 27 marca 1976 r.
4 Art. 4 skreślony przez art. 4 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa (Dz.U.76.12.68) z dniem 27 marca 1976 r.
5 Art. 6:

- zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o przekształceniu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Dz.U.60.29.164) z dniem 22 czerwca 1960 r.

- uchylony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz.U.64.8.49) z dniem 3 marca 1964 r.

6 Art. 7 skreślony przez art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U.81.17.76) z dniem 10 lipca 1981 r.
7 Art. 8 skreślony przez art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U.81.17.76) z dniem 10 lipca 1981 r.
8 Art. 10 zmieniony przez art. 94 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. Prawo lotnicze (Dz.U.62.32.153) z dniem 8 czerwca 1962 r.