§ 3. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  3.
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244), wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opracowywania i przedkładania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów gospodarczych w zakresie:

- zadań rzeczowych (usług), zatrudnienia i funduszu płac oraz nakładów na kapitalne remonty dla jednostek objętych działami oświaty, nauki i kultury oraz ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej, przy czym projekty zadań rzeczowych i niezbędnych środków w zakresie nauki przedstawia Ministrowi Finansów Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki,

- zatrudnienia i funduszu płac jednostek administracji, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych i innych jednostek budżetowych";

2)
po pkt 9 dodaje się nowe pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) opracowywania i ustalania kwartalnych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności; bilanse te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji,

9b) ustalania ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej w zakresie i trybie wynikającym z upoważnień Rady Ministrów, wydanych na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego".