§ 5. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 5. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  5.
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki (Dz. U. Nr 17, poz. 80), wydanego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49):
1)
po pkt 1 dodaje się nowy pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opracowywania i ustalania kwartalnych i innych okresowych planów rozdziału węgla oraz dostaw węgla, jak również współdziałania z Ministrem Przemysłu Ciężkiego w zakresie opracowywania i ustalania kwartalnych planów rozdziału koksu; kwartalne plany rozdziału węgla powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji";

2)
na końcu pkt 11 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"oraz bilansowania i rozdzielnictwa robót związanych z budową kopalń podziemnych w ujęciu krajowym i wojewódzkim."