§ 8. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 8. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  8.
W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62 i Nr 61, poz. 478), wydanego na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43), w pkt 2 na końcu dodaje się zdania:

"oraz opracowywanie i ustalanie kwartalnych planów dostaw towarowych na rynek z przemysłu i importu oraz sprzedaży detalicznej, obejmujących całokształt zadań wszystkich organizacji handlowych zarówno państwowych, jak i spółdzielczych; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów, Centralnej Rady Związków Zawodowych i instytucji".