§ 6. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 6. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  6.
W § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego (Dz. U. Nr 43, poz. 216), wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 43, poz. 215), dodaje się po pkt 9 nowy pkt 10 w brzmieniu:

"10) opracowywania i ustalania we współdziałaniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki kwartalnych planów rozdziału (rozdzielników) koksu; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji".