§ 10. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 10. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  10.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej (Dz. U. Nr 23, poz. 133), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. A po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) ustalania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów - współczynników bankowej korekty funduszu płac oraz zasad kształtowania funduszu płac przy przekraczaniu zadań planowych",

b)
w ust. B:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ustalania w porozumieniu z właściwymi ministrami wytycznych dotyczących zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz ustalania rocznych planów rozdziału absolwentów szkół wyższych, sporządzanych na podstawie wniosków resortowych",

– po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) opracowywania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, a w odniesieniu do jednostek budżetowych także z Ministrem Finansów - wniosków w sprawie wykorzystania centralnej rezerwy zatrudnienia i funduszu płac i przedkładania ich Radzie Ministrów",

2)
w § 2 obecny tekst oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Komitet zapewnia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów systematyczne informacje o zmianach w zasadach i formach wynagradzania potrzebnych do planowania funduszu płac.",

3)
po § 2 dodaje się nowy § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Komitet współdziała z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i właściwymi ministrami w planowaniu kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych oraz koordynuje z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej szkolenie uczniów tych szkół."