Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. - Dz.U.1964.8.52 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.8.52

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 1964 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje:
1.
Do zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zwanego w dalszym ciągu "Ministrem", należy:
1)
w zakresie rozwoju budownictwa:
a)
opracowywanie wniosków i projektów dotyczących wytyczania kierunków rozwoju budownictwa,
b)
ustalanie, na podstawie narodowych planów gospodarczych i uchwał Rady Ministrów, wytycznych zapewniających realizację zadań i stosowanie właściwych metod w działalności budownictwa oraz koordynacja ich realizacji,
c)
badanie i analizowanie prawidłowości realizacji wytycznych, o których mowa pod lit. b),
d) 1
bilansowanie robót budowlano-montażowych w skali całego kraju i w ujęciu wojewódzkim,
e) 2
kierowanie rozdziałem robót budowlano-montażowych w oparciu o ustalenia narodowych planów gospodarczych dla resortów i prezydiów rad narodowych oraz ustalanie wiążących wytycznych i wydawanie zaleceń ministrom nadzorującym działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zapewniających prawidłowe wykorzystanie mocy produkcyjnych tych przedsiębiorstw zgodnie z ich profilem produkcyjnym,
f) 3
rozdział robót budowlano-montażowych dla inwestycji i kapitalnych remontów planu centralnego, inwestycji wspólnych wynikłych z koordynacji terenowej przez właściwe organy prezydiów rad narodowych, dla budownictwa mieszkaniowego łącznie z inwestycjami towarzyszącymi, budownictwa osiedli mieszkaniowych oraz dla inwestycji służby zdrowia i oświaty,
g) 4
w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

- czuwanie nad zgodnością wysokości zgłoszonych robót z mocą przerobową przedsiębiorstw, przewidzianą w narodowym planie gospodarczym dla danego województwa, i udzielanie w tym zakresie wytycznych prezydiom rad narodowych i inwestorom w celu doprowadzenia do zgodności z planem,

- wstrzymanie realizacji inwestycji oraz zawiadamianie właściwych inwestorów i w ważniejszych przypadkach również Prezydium Rządu w razie stwierdzenia, że działalność inwestorów jest sprzeczna z zasadą koncentracji środków na inwestycjach kontynuowanych albo że inwestycje nie są należycie przygotowane i wskutek tego grozi przedłużenie się założonego cyklu inwestycji,

w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez innych ministrów lub prezydia wojewódzkich rad narodowych:

udzielanie inwestorom zaleceń usunięcia nieprawidłowości lub wstrzymania realizacji inwestycji w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w wykonawstwie robót inwestycyjnych oraz informowanie Prezydium Rządu o wypadku niezastosowania się inwestora do tych zaleceń,

h) 5
opracowywanie w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów projektów normatywnych cykli budowy i przedkładanie ich Radzie Ministrów,
2)
w zakresie projektowania budowlanego i produkcji budowlanej:
a)
ustalanie zasad, norm i normatywów technicznych, warunków i trybu działalności oraz wymagań kwalifikacyjnych w zakresie:

- projektowania budowlanego, z wyjątkiem spraw dotyczących projektowania procesów technologicznych zakładów wytwórczych i usługowych,

- budownictwa powszechnego,

- budownictwa specjalnego, zastrzeżonego właściwości Ministra,

b)
zajmowanie stanowiska w sprawach ustaleń innych ministrów dotyczących zasad, norm, warunków i trybu działalności oraz wymagań kwalifikacyjnych w dziedzinie budownictwa specjalnego zastrzeżonego do ich właściwości oraz koordynowanie prac w tym zakresie,
c)
ustalanie zakresu typizacji w budownictwie, zasad sporządzania i zatwierdzania projektów opracowań typowych oraz koordynacja prac w tym zakresie,
d)
opiniowanie części budowlanej projektów szczególnie ważnych obiektów inwestycji, zastrzeżonych do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, w czasie ich przygotowywania oraz zatwierdzanie projektów zastrzeżonych do decyzji Ministra;
3)
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a)
ustalanie przepisów wykonawczych i norm dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów realizacyjnych oraz projektów wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi, z wyjątkiem należących do Ministra Rolnictwa spraw planów realizacyjnych terenów (działek) inwestycji rolniczych, oraz ustalanie zasad i trybu wydawania decyzji w sprawach lokalizacji szczegółowej inwestycji, zmian sposobu wykorzystania terenu i ustalania stref ochronnych,
b)
opiniowanie regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zastrzeżonych do akceptacji przez Radę Ministrów oraz akceptacja planów miejscowych zastrzeżonych przez Ministra;
4)
w zakresie państwowego nadzoru budowlanego:
a)
sprawowanie funkcji naczelnego organu państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa powszechnego i zastrzeżonego właściwości Ministra budownictwa specjalnego oraz ustalanie zasad, norm, wytycznych i trybu postępowania w tym zakresie,
b)
zajmowanie stanowiska w sprawach ustaleń naczelnych organów państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem specjalnym w zakresie ich właściwości oraz koordynowanie prac w tym przedmiocie;
5)
w zakresie projektowania technologicznego produkcji materiałów budowlanych oraz produkcji i zbytu tych materiałów:
a)
koordynowanie rozwoju produkcji materiałów budowlanych wytwarzanych przez jednostki gospodarki państwowej, spółdzielczej, nie uspołecznionej oraz organizacje społeczne na potrzeby rynku krajowego i eksportu,
b)
sprawy związane z bilansowaniem materiałów budowlanych w skali krajowej oraz określanie kierunków ich przewozu;
6)
w zakresie prac naukowo-badawczych w dziedzinach budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz planowania przestrzennego, objętych właściwością Ministra:
a)
inicjowanie, programowanie, koordynowanie i ocena wykonania planów prac studialnych i naukowo-badawczych oraz doświadczalnictwa,
b)
współdziałanie z organizacjami naukowymi i resortami w zakresie organizowania i koordynowania badań i opracowań naukowych oraz inicjowanie takich opracowań;
7)
w zakresie współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, objętej właściwością Ministra, koordynowanie i prowadzenie prac dotyczących współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą oraz opracowywanie projektów i wniosków w sprawie kierunków rozwoju tej współpracy;
8) 6
(skreślony);
9)
inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie poziomu fachowego i poziomu pracy kadr technicznych oraz opracowywanie wniosków w sprawach kwalifikacji i rozmieszczenia kadr inżynieryjno-technicznych potrzebnych dla planowania przestrzennego, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych;
10)
inicjowanie i nadzór nad organizowaniem konkursów na projekty urbanistyczne i budowlane;
11)
przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w projektowaniu i realizacji budownictwa oraz w planowaniu przestrzennym;
12)
ustalanie zasad i form współdziałania jednostek organizacyjnych resortu z organizacjami społeczno-zawodowymi działającymi w dziedzinie urbanistyki, architektury, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych;
13)
nadzór nad właściwymi organami prezydiów rad narodowych w zakresie ustalonym ustawą z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172);
14)
ogólne kierownictwo i nadzór nad podległymi przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ustalanie - w granicach obowiązujących przepisów - zasad i trybu ich działania.
2.
Ministrowi służy prawo badania stosowania przez właściwe organy przepisów, zasad i wytycznych wydawanych w zakresie objętym jego właściwością.
Minister wykonując swoje zadania współdziała i porozumiewa się z właściwymi organami administracji państwowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), sprawujący ogólne kierownictwo i nadzór nad podległymi im jednostkami projektowania budowlanego, przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi, remontowo-budowlanymi i innymi jednostkami do spraw budownictwa, porozumiewają się z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych co do wydawania niezbędnych szczegółowych przepisów w zakresie zastrzeżonym właściwości Ministra w przepisach §§ 1 i 2.
2.
Ministrowie, o których mowa w ust. 1, porozumiewają się z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie tworzenia, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania budowlanego, wykonawstwa budowlano-montażowego oraz produkcji materiałów budowlanych.
3.
Tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek projektowania urbanistycznego i budowlanego, przedsiębiorstw budowlano-montażowych i remontowo-budowlanych oraz produkcji materiałów budowlanych podległych radom narodowym wymaga zgody właściwego ministra w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
4. 7
Wynikające z przepisów szczególnych uprawnienia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie wydawania aktów normatywnych dotyczących procesu wykonawstwa robót budowlano-montażowych przechodzą do kompetencji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 55, poz. 276).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) dodana przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) dodana przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) dodana przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g) dodana przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) dodana przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 8 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1971 r. (Dz.U.71.36.313) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.
7 § 3 ust. 4 dodany przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.