Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.135

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1969 r.
w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego. *

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy przedsiębiorstw przemysłowych zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Celulozowo-Papierniczego - zwanych dalej "przedsiębiorstwami".
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określenia:
1) "ustawa" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78),
2) "dyrektywna rentowność" - należy przez to rozumieć ustalony przez jednostkę nadrzędną, wynikający z zadań narodowego planu gospodarczego wskaźnik, wyrażający stosunek procentowy, w jakim pozostaje planowany wynik finansowy z całokształtu działalności gospodarczej do planowanego kosztu własnego sprzedaży produkcji towarowej,
3) "dyrektywna sprzedaż" - należy przez to rozumieć sprzedaż produkcji towarowej w cenach fabrycznych, ustaloną przez jednostkę nadrzędną, wynikającą z zadań narodowego planu gospodarczego,
4) "planowana sprzedaż" - należy przez to rozumieć sprzedaż produkcji towarowej w cenach fabrycznych, wynikającą z planu techniczno-ekonomicznego,
5) "rzeczywista rentowność" - należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek procentowy, w jakim pozostaje wynik bilansowy z całokształtu działalności gospodarczej do rzeczywistego kosztu własnego sprzedaży produkcji towarowej, po weryfikacji i po dokonaniu ewentualnych korekt wyniku i kosztów,
6) "rzeczywista sprzedaż" - należy przez to rozumieć sprzedaż produkcji towarowej w cenach fabrycznych wynikającą ze sprawozdawczości finansowej.
§  3. Przedsiębiorstwa tworzą fundusz zakładowy w zależności od stopnia wykonania dyrektywnej rentowności netto i dyrektywnej sprzedaży produkcji towarowej w cenach fabrycznych.
§  4.
1. Jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie w 100% dyrektywną rentowność netto, tworzy fundusz zakładowy w wysokości 2,7% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac.
2. Jeżeli przedsiębiorstwo wykona w 100% dyrektywną sprzedaż produkcji towarowej w cenach fabrycznych - tworzy ono fundusz zakładowy w wysokości 2,8% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac.
3. Jeżeli przedsiębiorstwo nie osiągnie dyrektywnej rentowności netto, wówczas fundusz zakładowy, jaki przypadałby za wykonanie 100% rentowności, ulega zmniejszeniu o 2% za każdy rozpoczęty procent pogorszenia w granicach do 5% pogorszenia, o dalsze 4% za każdy rozpoczęty procent pogorszenia w granicach od 5 do 10% pogorszenia i o dalsze 7% za każdy rozpoczęty procent pogorszenia od 10 do 20% pogorszenia; w razie pogorszenia dyrektywnej rentowności o 20 lub więcej procent, przedsiębiorstwo traci prawo do funduszu zakładowego w części przypadającej za osiągnięcie rentowności netto.
4. Jeżeli przedsiębiorstwo nie osiągnie dyrektywnej sprzedaży produkcji towarowej, wówczas fundusz zakładowy, jaki przypadałby za wykonanie w 100% tej sprzedaży, ulega zmniejszeniu o 5% za każdy rozpoczęty procent niewykonania w granicach do 3% niewykonania, o dalsze 10% za każdy rozpoczęty procent niewykonania w granicach od 3% do 5% niewykonania i o dalsze 13% za każdy rozpoczęty procent niewykonania w granicach od 5% do 10% niewykonania; w razie wykonania rzeczywistej sprzedaży niżej od ustalonego wskaźnika dyrektywnego o 10 lub więcej procent przedsiębiorstwo traci prawo do funduszu zakładowego w części przypadającej za osiągnięcia planowanej sprzedaży.
§  5. Jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie rzeczywistą rentowność i rzeczywistą sprzedaż wyższą od dyrektywnej, wówczas fundusz zakładowy przypadający za osiągnięcia dyrektywnej rentowności i dyrektywnej sprzedaży produkcji towarowej ulega odpowiedniemu zwiększeniu, które oblicza się według stawek zamieszczonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§  6.
1. Przedsiębiorstwom, które wykażą się szczególnymi osiągnięciami w zakresie wzrostu produkcji eksportowej, uruchomienia produkcji nowych wyrobów, wydatnej poprawy jakości wyrobów, wzbogacenia asortymentów, lub też przedsiębiorstwom, w których zajdzie konieczność naprawienia skutków pogorszenia rentowności wywołanego przyczynami niezależnymi od przedsiębiorstwa - może być przyznany fundusz zakładowy lub mogą być dodatkowo zwiększone odpisy na fundusz zakładowy.
2. Decyzje o przyznaniu funduszu zakładowego lub o zwiększeniu odpisów na fundusz zakładowy wydaje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w trybie i granicach kwoty określonej w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. Nr 45, poz. 279, z 1967 r. Nr 26, poz. 120, z 1968 r. Nr 29, poz. 190 oraz z 1969 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 14, poz. 101).
§  7. Kwota funduszu zakładowego przypadająca za poprawę dyrektywnej rentowności i sprzedaży nie może przekraczać kwoty faktycznie osiągniętej poprawy wyniku finansowego.
§  8. Przy ustalaniu rzeczywistej rentowności dokonuje się korekty wyników i kosztów z tytułów wymienionych w art. 6 ustawy.
§  9. W przedsiębiorstwach planowo-deficytowych koryguje się także wyniki i koszty wskaźnikiem zmiany sprzedaży wyrobów i usług w porównaniu do planu.
§  10. Zasady podziału między poszczególne komórki organizacyjne ruchu i zarządu przedsiębiorstwa tej części funduszu zakładowego, która zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy jest przeznaczona na nagrody dla pracowników, określa uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody (Monitor Polski Nr 61, poz. 322).
§  11.
1. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów na fundusz zakładowy co kwartał, przyjmując za podstawę obliczania tych odpisów odpowiednie dane, wynikające z kwartalnych sprawozdań finansowych, a za podstawę rocznego odpisu dane wykazane w zweryfikowanym sprawozdaniu rocznym po dokonaniu korekt wymienionych w §§ 8 i 9. Za podstawę obliczeń kwartalnych przyjmuje się dane od początku roku do końca danego kwartału. W celu ustalenia kwot odpisów kwartalnych należy porównać rzeczywistą rentowność osiągniętą za dany okres z roczną dyrektywną rentownością oraz rzeczywistą wartość sprzedaży z planowaną na dany kwartał, liczonych w rachunku narastającym, pod warunkiem, że roczna sprzedaż wynikająca z planu techniczno-ekonomicznego nie jest niższa od sprzedaży dyrektywnej.
2. W uzasadnionych wypadkach dyrektor zjednoczenia może wprowadzić w wyżej wymienionych celach obowiązek porównywania rzeczywistej kwartalnej rentowności z rentownością dyrektywną dla poszczególnych kwartałów.
3. Przedsiębiorstwo może dokonywać po upływie pierwszego półrocza i trzeciego kwartału wypłat zaliczkowych w wysokości nie przekraczającej 25% kwoty odpisu na fundusz zakładowy za dany okres. Wypłaty zaliczkowe na nagrody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników nie mogą przekraczać kwoty odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac wykonanego w danym okresie.
§  12.
1. Jeżeli rzeczywista rentowność przedsiębiorstwa i rzeczywista sprzedaż nie uzasadniają pełnej wysokości utworzonego i wypłaconego zaliczkowo funduszu zakładowego za pierwsze półrocze oraz za trzeci kwartał, kwoty nadpłacone podlegają potrąceniu z funduszu następnego roku lub z funduszów następnych lat - aż do całkowitego zlikwidowania nadpłaty.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku badania prawidłowości utworzonego funduszu zakładowego zostanie ujawnione, że przedsiębiorstwo dokonało odpisów w kwocie większej od rzeczywiście przysługującej.
§  13.
1. Przedsiębiorstwo, które nie spełni warunków określonych w rozporządzeniu i w związku z tym nie utworzy funduszu zakładowego, może wydatkować na nagrody i świadczenia dla pracowników kwotę nie przekraczającą 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac. Wydatki te zalicza się na straty przedsiębiorstwa.
2. Jeżeli w następnych okresach danego roku przedsiębiorstwo utworzy fundusz zakładowy, wówczas kwotę wydatków, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako zaliczkową wypłatę z funduszu zakładowego.
§  14.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do działających według zasad rozrachunku gospodarczego zakładów przedsiębiorstw wielozakładowych, jeżeli ich urządzenia księgowe pozwalają na ustalenie wyniku gospodarczego.
2. Kombinaty mogą, na mocy decyzji podjętej przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, tworzyć fundusz zakładowy w poszczególnych zakładach, jeżeli dla zakładów tych wprowadzono obowiązek sporządzania samodzielnych bilansów.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK ODPISU DODATKOWEGO NA FUNDUSZ ZAKŁADOWY ZA POPRAWĘ DYREKTYWNEJ RENTOWNOŚCI I DYREKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Za poprawę dyrektywnej rentowności w punktachStawka funduszu zakładowego w % planowanego osobowego funduszu płac za jeden punkt poprawy dyrektywnego wskaźnika rentownościZa poprawę dyrektywnej sprzedaży w %Stawka funduszu zakładowego w % planowanego osobowego funduszu płac za jeden procent poprawy dyrektywnej sprzedaży
do 20,40do 20,40
2,01 - 40,202,01 - 40,20
powyżej 40,10powyżej 40,10
Przez punkt rozumie się poprawę o jedność zadanego wskaźnika rentowności.

Wskaźniki rentowności i sprzedaży oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad zaokrąglania.

* Z dniem 1 stycznia 1971 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 27 października 1970 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych planowanych centralnie i w przedsiębiorstwach budownictwa górniczego (Dz.U.70.30.248) - zobacz § 11 pkt 6 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 1971 r. przywrócono na rok 1971 moc obowiązującą nin. rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz.U.71.3.34).