Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1969 r.
w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. Inspektorzy kwarantanny roślin, pełniący funkcje w punktach granicznych, obowiązani są do noszenia umundurowania z odznakami służbowymi, obejmującymi emblemat kwarantanny roślin w formie żółtego kłosa ze srebrnym wężem.
§  2. Pracownicy określeni w § 1 otrzymują umundurowanie bezpłatnie.
§  3. Uprawnienie do otrzymania umundurowania powstaje z dniem zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
§  4.
1. W skład umundurowania wchodzą:
1) mundur zimowy wełniany i mundur letni z lekkiego materiału ubraniowego w kolorze ciemnostalowym z emblematem kwarantanny roślin na kołnierzu,
2) 1 kurtka ortalionowa ocieplana w kolorze czarnym z emblematem kwarantanny roślin na kołnierzu,
3) czapka zimowa w kolorze ciemnostalowym i beret czarny z sukna, z godłem państwowym,
4) 1 koszula męska lub bluzka damska, nie mnąca się, w kolorze stalowym produkcji krajowej,
5) 1 krawat w kolorze czarnym,
6) 1 para pantofli skórzanych w kolorze czarnym.
2. Mundur składa się z marynarki i 1 pary spodni dla mężczyzn oraz z marynarki i spódnicy dla kobiet.
3. Czapka, płaszcz i mundur powinny być sporządzone według wzorów ustalonych przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§  5.
1. Ustala się okres używalności:
1) munduru letniego, zimowego, beretu i czapki zimowej 2 lata,
2) 2 kurtki ortalionowej ocieplanej - 3 lata,
3) koszul lub bluzek damskich, krawatu oraz pantofli skórzanych 1 rok.
2. Terminy określone w ust. 1 liczy się od dnia, w którym wydano pracownikowi daną część umundurowania.
3. Części umundurowania przewidziane do używania w okresie wiosenno-letnim wydaje się w kwietniu, a przewidziane do używania w okresie jesienno-zimowym - w październiku. Jednak w razie zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony w innych miesiącach nowo przyjętemu pracownikowi wydaje się umundurowanie w miesiącu, w którym zawarto z nim umowę o pracę. W tym wypadku okres używalności tego pierwszego umundurowania wynosi okres ustalony w ust. 1, powiększony o czas między dniem wydania umundurowania a najbliższym ogólnym terminem wydawania umundurowania.
4. Po upływie okresu używalności dla poszczególnych części umundurowania pracownik otrzymuje nowe części umundurowania.
5. Przed upływem okresu używalności określonego w ust. 1 i 3 pracownik otrzymuje nowe umundurowanie lub jego część, jeżeli przydzielone umundurowanie lub jego część utracił lub zniszczył w stopniu powodującym niezdatność do użytku. Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło:
1) bez winy pracownika przy wykonywaniu obowiązków służbowych - pracownik otrzymuje nowe umundurowanie lub jego część bezpłatnie,
2) z winy pracownika - pracownik obowiązany jest uiścić opłatę równą nie zamortyzowanej części pełnej wartości umundurowania lub jego części.
§  6.
1. W razie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem, na mocy wzajemnego porozumienia stron na wyraźny wniosek pracownika, z winy pracownika lub w razie porzucenia pracy - pracownik obowiązany jest uiścić należność równą nie zamortyzowanej części pełnej wartości umundurowania.
2. W innych wypadkach rozwiązania umowy o pracę poza określonymi w ust. 1 lub w razie przeniesienia pracownika na stanowisko nie związane z pełnieniem funkcji w punktach granicznych - pracownik zatrzymuje umundurowanie bez obowiązku uiszczenia jakichkolwiek należności. Umundurowanie to może być używane po usunięciu odznak służbowych.
3. W razie przejścia na emeryturę lub w razie śmierci pracownika umundurowanie nie podlega zwrotowi.
4. Wartość poszczególnych części umundurowania ustala się na podstawie ceny materiału i szycia oraz gotowych części umundurowania.
§  7. W sprawach umundurowania wydanego przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy, z tym że pracownicy, którzy otrzymali to umundurowanie, nie są obowiązani do uiszczenia należności za to umundurowanie, przypadających do zapłaty po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych (Dz. U. Nr 35, poz. 216).
§  9. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1969 r.
1 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.97) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1974 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.97) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1974 r.