Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 maja 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz. U. Nr 14, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia (Dz. U. Nr 14, poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Srebrny medal może być nadany osobie nagrodzonej medalem brązowym, jeżeli od jego nadania upłynął co najmniej 2-letni okres. Nadanie medalu złotego może nastąpić po upływie co najmniej 3-letniego okresu od nadania medalu srebrnego.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy "oraz pracowników przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek podległych radom narodowym",
b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Jeżeli wniosek o nadanie medalu dotyczy działacza organizacji społecznej, który jest zatrudniony w uspołecznionym zakładzie pracy, wniosek ten przed przedstawieniem powinien być uzgodniony z kierownikiem zakładu pracy.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Medal nadaje się z okazji Dnia Zwycięstwa - 9 maja i Dnia Wojska Polskiego - 12 października. Nadanie medalu w innym terminie może nastąpić tylko w indywidualnych, szczególnie uzasadnionych wypadkach. Wnioski o nadanie medalu powinny być przedstawione co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem nadania medalu.";

3) w § 5 ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Osobom spoza resortu obrony narodowej wręczenia medalu dokonuje się w obecności przedstawiciela wojewódzkiego (równorzędnego) sztabu wojskowego lub dowództwa okręgu wojskowego (rodzaju Sił Zbrojnych) albo właściwej instytucji centralnej Ministerstwa Obrony Narodowej."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.