Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1969 r.
w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się:
1) Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy,
2) 1 Wyższą Szkołę Nauczycielską w Kielcach,
3) Wyższą Szkołę Nauczycielską w Olsztynie,
4) Wyższą Szkołę Nauczycielską w Słupsku.
2. Wyższe szkoły nauczycielskie wymienione w ust. 1 kształcą nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 1 października 1973 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie dotyczącym Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne (Dz.U.73.39.232).