Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 1969 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Oświęcimiu.

Na podstawie art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Oświęcimiu w województwie krakowskim.
§  2. Traci moc § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie (Dz. U. Nr 32, poz. 150) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Oświęcimiu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1969 r.