Pomoc materialna dla studentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.17.125

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1969 r.
w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Pomoc materialna udzielana studentom szkół wyższych obejmuje pomoc stypendialną i pomoc rzeczową.
2.
Pomoc stypendialną stanowią:
1)
stypendia pieniężne:
a)
zwyczajne (całkowite i częściowe),
b)
fundowane,
c)
fundacji robotniczej,
d)
naukowe;
2)
zasiłki pieniężne:
a)
dla studentów 1 semestru I roku studiów,
b)
losowe,
c)
zwrotne;
3)
stypendia bezgotówkowe:
a)
stołówkowe (całkowite i częściowe),
b)
mieszkaniowe (całkowite i częściowe).
3.
Pomoc rzeczową stanowią:
1)
uprawnienie do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej,
2)
uprawnienie do korzystania za ustaloną opłatą z zakwaterowania w domu studenckim,
3)
zasiłki rzeczowe.
§  2.
1.
Stypendia zwyczajne i naukowe, zasiłki dla studentów 1 semestru I roku studiów, zasiłki losowe, zwrotne i rzeczowe oraz bezgotówkowe stypendia stołówkowe i mieszkaniowe udzielane są ze środków przewidzianych w częściach budżetu Państwa, obejmujących szkoły wyższe.
2.
Stypendia fundowane udzielane są ze środków własnych rad narodowych, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i banków.
3.
Stypendia fundacji robotniczej udzielane są ze środków funduszu zakładowego zakładów pracy.
4.
Środki na stypendia fundowane i na stypendia fundacji robotniczej (ust. 2 i 3) przekazywane są przez jednostki fundujące właściwej szkole wyższej.
§  3.
1.
Student może korzystać tylko z jednej z form pieniężnej pomocy stypendialnej wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a)-c) oraz pkt 2 lit. a) i c).
2.
Student korzystający ze stypendium zwyczajnego lub stypendium fundacji robotniczej może równocześnie korzystać ze stypendium naukowego. W takim wypadku wysokość stypendium zwyczajnego lub stypendium fundacji robotniczej ulega odpowiedniemu obniżeniu, tak aby łączna suma obydwu stypendiów nie przekraczała kwoty 1.050 zł miesięcznie.
§  4.
1.
Stypendia zwyczajne mogą być przyznawane studentom dwóch ostatnich lat studiów na kierunkach objętych przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) tylko w braku odpowiedniej liczby stypendiów fundowanych.
2.
Jeżeli liczba stypendiów fundowanych, odpowiadających warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146), będzie mniejsza niż zakładano w planie, o którym mowa w § 13, to na kierunkach objętych przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) mogą być przyznawane studentom ostatnich dwóch lat, zamiast brakujących stypendiów fundowanych, stypendia zwyczajne. W tym wypadku Minister Finansów zwiększy odpowiednio kredyty budżetowe na stypendia zwyczajne.
§  5.
Studentowi korzystającemu ze stypendium zwyczajnego, fundowanego, fundacji robotniczej, naukowego lub z zasiłku dla studentów 1 semestru I roku studiów może być równocześnie przyznane bezgotówkowe stypendium stołówkowe i mieszkaniowe lub uprawnienie do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej i z zakwaterowania w domu studenckim.
§  6.
1.
Ze stypendium zwyczajnego, fundowanego i fundacji robotniczej oraz z bezgotówkowego stypendium stołówkowego i mieszkaniowego mogą korzystać studenci, którzy:
1)
zachowują postawę moralną i obywatelską godną studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
wykazują się dobrymi postępami w nauce,
3)
nie wykonują stałej pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę,
4)
znajdują się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie stypendium.
2.
Ze stypendium naukowego mogą korzystać studenci, którzy odpowiadają warunkom wymienionym w ust. 1 pkt 1-3.
3.
Z zasiłku dla studentów 1 semestru I roku studiów, z zasiłku losowego i zwrotnego mogą korzystać studenci, którzy odpowiadają warunkom wymienionym w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
4.
Z pomocy rzeczowej mogą korzystać studenci, którzy wykazują się nienaganną postawą moralną i obywatelską oraz odpowiadają warunkom określonym odrębnymi przepisami.
§  7.
1.
Pomoc materialną cofa się, jeżeli student przestał odpowiadać warunkom wymaganym do przyznania określonego rodzaju pomocy.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadkach, gdy student pobierający stypendium fundowane lub stypendium fundacji robotniczej przestał odpowiadać warunkowi określonemu w § 6 ust. 1 pkt 4.
3.
Wypłatę stypendium można zawiesić w razie wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego.
§  8.
1.
W razie ujawnienia, że student uzyskał pomoc stypendialną na podstawie danych niezgodnych z prawdą, dziekan cofa przyznane stypendium i przekazuje sprawę radzie wydziałowej do spraw młodzieży w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz przedstawienia wyników i wniosków. W zależności od wyników dochodzenia rektor może zalecić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz podjąć decyzję co do obowiązku zwrotu równowartości udzielonej studentowi pomocy materialnej.
2.
Do podlegających zwrotowi należności z tytułu pomocy materialnej udzielonej studentowi stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  9.
1.
Stypendia i zasiłki wypłacają szkoły wyższe.
2.
Stypendia zwyczajne, fundowane i naukowe wypłacane są przez 10 miesięcy w roku.
3.
Stypendiów wymienionych w ust. 2 nie wypłaca się w okresie odbywania przez studenta płatnej praktyki, chyba że przypada ona na miesiąc lipiec.

Stypendia zwyczajne.

§  10.
1.
Stypendia zwyczajne mogą być przyznawane przez szkoły wyższe począwszy od 2 semestru I roku studiów.
2.
Student ubiegający się o przyznanie stypendium zwyczajnego obowiązany jest przedłożyć szkole wyższej opinię o jego postawie moralno-obywatelskiej oraz o warunkach materialnych, wystawioną przez społeczną komisję do spraw młodzieży studiującej działającą przy prezydium powiatowej rady narodowej właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania studenta.
§  11.
1.
W celu stworzenia warunków do zacieśniania korzystnej wychowawczo więzi studentów ze środowiskiem, z którego pochodzą, powołuje się przy prezydiach powiatowych rad narodowych społeczne komisje do spraw młodzieży studiującej.
2.
Skład komisji oraz szczegółowy zakres jej działania określi Prezes Rady Ministrów.
§  12.
1.
Wysokość stypendium zwyczajnego wynosi miesięcznie:
całkowitegoczęściowego
na 2 semestrze I roku studiów550 zł375 zł
na II i III roku studiów600 zł375 zł
na IV i wyższych latach studiów650 zł375 zł.
2.
Ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, mogą określić w porozumieniu z Ministrem Finansów kierunki studiów, na których stypendia zwyczajne na wszystkich latach będą wyższe o 100 zł miesięcznie.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może ustalić wyższe stawki stypendiów pieniężnych oraz inne niż ustalone w rozporządzeniu warunki ich przyznawania studentom, którzy podjęli studia w akademiach medycznych po uzyskaniu tytułu felczera.

Stypendia fundowane.

§  13.
1.
Podstawą fundowania stypendiów przez jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, jest ustalany corocznie przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac ogólnokrajowy plan rozmieszczenia absolwentów na kierunkach studiów objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych oraz ogólnokrajowy plan rozdziału stypendiów na kierunkach studiów nie objętych tą ustawą. Ministrowie i przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych sporządzają odpowiadające tym planom wykazy podległych zakładów zobowiązanych do ufundowania odpowiedniej liczby stypendiów.
2.
Wypadki, w których zakłady pracy mogą fundować stypendia poza planem ogólnokrajowym, określa Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac.
3.
Szczegółowe zasady ustalania i realizacji planów, o których mowa w ust. 1, określa Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe.
4.
Stypendia dla studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych i wyższych szkół wychowania fizycznego mogą fundować prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych oraz zakłady lecznicze określone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
5.
Stypendia dla studentów wyższych szkół wychowania fizycznego mogą ponadto fundować organizacje społeczne określone przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w trybie określonym w ust. 4.
§  14.
1.
Stypendia fundowane mogą być przyznawane przez szkoły wyższe począwszy od III roku studiów.
2.
Na wydziałach, na których podział na kierunki lub specjalizacje (specjalności) ma miejsce wcześniej niż na III roku studiów, stypendia fundowane mogą być przyznawane począwszy od takiego roku studiów.
§  15.
Jednostka fundująca stypendium może wskazać kandydata do stypendium lub zastrzec pierwszeństwo dla kandydata pochodzącego z miejscowości będącej siedzibą tej jednostki lub z miejscowości pobliskiej. W razie imiennego wskazania kandydata przez jednostkę fundującą, stypendium może mu być przyznane począwszy od 1 roku studiów.
§  16.
Zakład pracy, który zawarł ze studentem umowę przedwstępną przewidzianą przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych, obowiązany jest na wniosek studenta podpisać z nim umowę o stypendium fundowane, jeżeli student odpowiada warunkom określonym w § 6 ust. 1.
§  17.
Stypendia fundowane wynoszą na wszystkich kierunkach studiów:
Rok (semestr) studiówMiesięczna wysokość stypendium fundowanego przez jednostkę, której siedziba znajduje się:
w mieście wojewódzkimw mieście stanowiącym powiat miejskiw innym mieście, osiedlu lub miejscowości
na 1 semestrze I roku450 zł450 zł450 zł
na 2 semestrze I roku650 zł700 zł800 zł
na II i III roku700 zł750 zł850 zł
na IV roku i latach wyższych750 zł800 zł900 zł
§  18.
Studenci pobierający stypendia fundowane obowiązani są do utrzymywania ścisłej więzi z jednostką fundującą, a w szczególności do:
1)
informowania kierownika jednostki fundującej o postępach w nauce,
2)
występowania z inicjatywą odbywania praktyk studenckich w jednostce fundującej,
3)
konsultowania z kierownikiem jednostki fundującej tematu pracy dyplomowej lub magisterskiej.
§  19.
1.
Jednostki fundujące stypendia są obowiązane do utrzymywania ścisłej więzi ze swoimi stypendystami, a w szczególności do:
1)
podpisywania umów stypendialnych bezpośrednio w zakładzie pracy,
2)
umożliwienia stypendyście, po porozumieniu się ze szkołą wyższą, odbycia w swoim zakładzie praktyk studenckich w celu bliższego zapoznania się już w czasie studiów z warunkami pracy jednostki fundującej stypendia, jak również odbycia wstępnego stażu pracy po ukończeniu studiów,
3)
umożliwienia stypendystom pracy zarobkowej w swoim zakładzie pracy podczas wakacji letnich,
4)
zapraszania stypendystów na ważniejsze zebrania załóg.
2.
Koszty przejazdu stypendysty do zakładu pracy i z powrotem w wypadkach określonych w ust. 1, a także w celu podjęcia pracy pokrywają jednostki fundujące ze środków własnych.
3.
Szkoły wyższe zobowiązane są do uwzględniania w miarę możliwości wniosków jednostek fundujących stypendia w zakresie tematów prac dyplomowych lub magisterskich stypendystów oraz odbycia przez nich praktyki.
§  20.
1.
Stypendium fundowane może być przyznane także studentom, którzy pobierają stypendia naukowe lub fundacji robotniczej. W takich wypadkach wypłatę stypendiów naukowych i fundacji robotniczej zawiesza się.
2.
O przyznaniu stypendium fundowanego stypendyście fundacji robotniczej szkoła wyższa zawiadamia samorząd robotniczy lub radę zakładową.
§  21.
1.
Jednostka fundująca obowiązana jest zatrudnić absolwenta szkoły wyższej, który w okresie studiów korzystał ze stypendium fundowanego przez tę jednostkę. W okresie tego zatrudnienia stosuje się obowiązujące w danym zakładzie przepisy regulujące stosunek pracy.
2.
Jednostka fundująca może zrezygnować z zatrudnienia absolwenta stypendysty, jeżeli po uzyskaniu zgody jednostki nadrzędnej zawiadomi stypendystę listem poleconym, a w stosunku do stypendystów objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych - również pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych działającego przy szkole, którą stypendysta kończy, o rezygnacji z zatrudnienia go co najmniej na 3 miesiące przed przewidywanym ukończeniem studiów.
3.
W wypadku określonym w ust. 2 jednostka fundująca obowiązana jest jednak do wypłacania stypendyście stypendium fundowanego do końca studiów.
4.
W uzasadnionych wypadkach stypendysta pobierający stypendium fundowane może ubiegać się o zamianę otrzymywanego stypendium fundowanego na stypendium fundowane przez innego fundatora. Zamiana stypendium wymaga zgody obu fundatorów. W stosunku do stypendystów objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych - w razie braku zgody fundatorów - rozstrzyga pełnomocnik Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych działający przy szkole, w której stypendysta studiuje, po porozumieniu się z jednostką nadrzędną fundatora oraz po zasięgnięciu opinii uczelnianej komisji opiniującej w sprawach zatrudniania absolwentów.
5.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac uprawniony jest do wydawania wytycznych w zakresie zmiany fundatora.
§  22.
1.
Stypendysta obowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia ukończenia studiów porozumieć się z jednostką fundującą i ustalić dokładną datę podjęcia pracy. Stypendysta obowiązany jest podjąć pracę w ciągu 2 miesięcy od dnia ukończenia studiów i wykonywać ją przez okres równy okresowi pobierania stypendium fundowanego i ewentualnie uprzednio pobieranego stypendium naukowego nie krótszy jednak niż rok i nie dłuższy niż 3 lata.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się także do stypendysty naukowego, który przed otrzymaniem stypendium naukowego pobierał stypendium fundowane, a po ukończeniu studiów lub odbyciu asystenckich studiów przygotowawczych nie został powołany na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego. Okres asystenckich studiów przygotowawczych wlicza się do okresu pracy u fundatora.
3.
Na kierunkach objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych stypendysta po ukończeniu studiów obowiązany jest wykonywać pracę w jednostce fundującej przez okres nie krótszy od okresu wykonywania obowiązku wynikającego z tej ustawy.
§  23.
1.
Stypendia fundowane podlegają zwrotowi, jeżeli stypendysta nie wykonał obowiązków, o których mowa w § 22.
2.
Obowiązek zwrotu pobranych kwot może być nałożony również na stypendystę, któremu cofnięto stypendium w myśl § 7 lub który z nie usprawiedliwionych przez szkołę przyczyn zrezygnował ze studiów albo bez zgody jednostki fundującej zmienił kierunek studiów.
3.
Jeżeli stypendysta z własnej winy nie przepracował w jednostce fundującej pełnego okresu czasu, o którym mowa w § 22 ust. 1, obowiązany jest zwrócić tej jednostce proporcjonalną część pobranego stypendium fundowanego.
4.
Stypendysta zwolniony jest od obowiązku zwrotu pobranego stypendium w razie niezatrudnienia go przez jednostkę fundującą.
§  24.
1.
Od obowiązku odpracowania i zwrotu pobranego stypendium fundowanego stypendysta zwolniony jest w razie:
1)
inwalidztwa I lub II grupy nabytego w czasie studiów lub po ich ukończeniu,
2)
powołania go bezpośrednio po ukończeniu studiów lub w czasie wykonywania pracy z tytułu umowy stypendialnej do zawodowej lub okresowej służby wojskowej.
2.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac określi inne wypadki, w których stypendysta będzie mógł być zwolniony od wykonania obowiązków wynikających z umowy stypendialnej.
3.
Odroczenie wykonania przez absolwenta obowiązku pracy, wynikającego z umowy stypendialnej, może być udzielone w uzasadnionych wypadkach na wniosek absolwenta:

- przez jednostkę fundującą, jeżeli okres odroczenia nie przekracza jednego roku,

- przez jednostkę nadrzędną nad jednostką fundującą, jeżeli okres odroczenia przekracza jeden rok.

§  25.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem do stypendystów pobierających stypendia fundowane, a studiujących na kierunkach studiów nie objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych - stosuje się odpowiednio przepisy § 1, § 11 ust. 3, § 22 ust. 1, 3 i 4, § 23-31, § 32 ust. 1 i 2, § 33 ust. 1 i 2, § 34, § 35 ust. 1-5, § 37, § 38 ust. 1-3 i 5, § 39-41, § 42 ust. 1, § 43 ust. 1 i 2, § 45 i § 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1964 r. Nr 22, poz. 146, z 1968 r. Nr 16, poz. 101 oraz z 1969 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 14, poz. 101).

Stypendia fundacji robotniczej.

§  26.
1.
Stypendia fundacji robotniczej mogą być przyznawane począwszy od I roku studiów imiennie określonym studentom, rekrutującym się z rodzin długoletnich i zasłużonych pracowników, lub wychowankom placówek oświatowo-wychowawczych albo studentom, którym załoga robotnicza z innych przyczyn uzna za celowe udzielenie pomocy.
2.
Decyzję w sprawie przyznania stypendium, jego wysokości i okresu wypłacania podejmuje w formie uchwały konferencja samorządu robotniczego, a w razie jej braku - plenum rady zakładowej zakładu pracy. O podjętej decyzji rada robotnicza lub rada zakładowa zawiadamia właściwą szkołę wyższą.
3.
Do stypendystów fundacji robotniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 18 i 19.
§  27.
1.
W razie przyznania stypendyście fundacji robotniczej stypendium fundowanego wypłata stypendium fundacji robotniczej ulega zawieszeniu. Przepis § 22 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.
W razie przyznania stypendyście fundacji robotniczej stypendium naukowego - stypendium fundacji robotniczej ulega obniżeniu zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 2.
3.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów fundacji robotniczej określą wytyczne wydane przez Centralną Radę Związków Zawodowych.

Stypendia naukowe.

§  28.
1.
Stypendia naukowe przyznawane są przez szkoły wyższe i mogą być związane z imionami wybitnych uczonych lub innych osób o wielkich zasługach dla narodu.
2.
Stypendium naukowe wynosi 650 zł miesięcznie.
§  29.
1.
Stypendia naukowe mogą być przyznawane studentom III roku i wyższych lat studiów wykazującym się wybitnymi zdolnościami i wynikami w obranym kierunku studiów. Warunkiem przyznania stypendium naukowego jest ponadto zobowiązanie się studenta do odbycia asystenckich studiów przygotowawczych lub do pracy na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego w razie powołania go na takie stanowisko przez okres równy okresowi pobierania stypendium naukowego, nie dłużej jednak niż 3 lata, a w razie niedopełnienia tego warunku - do zwrotu pobranego stypendium naukowego.
2.
Minister Kultury i Sztuki określi dyscypliny artystyczne, w których studenci wyższych szkół artystycznych mogą otrzymać w uzasadnionych wypadkach stypendium naukowe bez obowiązku złożenia zobowiązania, przewidzianego w ust. 1.
3.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki określi dyscypliny sportowe, w których studenci wyższych szkół wychowania fizycznego mogą otrzymać w uzasadnionych wypadkach stypendium naukowe bez obowiązku składania zobowiązania przewidzianego w ust. 1.
§  30.
Stypendium naukowe może być przyznane studentowi pobierającemu stypendium fundowane, o czym szkoła wyższa zawiadamia jednostkę fundującą. W takim wypadku stypendium naukowe wynosi 1.050 zł miesięcznie.
§  31.
1.
Jeżeli szkoła wyższa zamierza zatrudnić stypendystę po ukończeniu studiów na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub skierować go na asystenckie studia przygotowawcze, powinna zawrzeć z nim umowę przewstępną nie później niż na 3 miesiące przed ustalonym terminem ukończenia studiów.
2.
Niezawarcie umowy przedwstępnej przez szkołę wyższą zwalnia stypendystę od obowiązku zwrotu pobranego stypendium naukowego. Jeżeli stypendysta przed przyznaniem mu stypendium naukowego korzystał ze stypendium fundowanego, stosuje się odpowiednio przepis § 22.
§  32.
1.
W razie powołania na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego w szkole wyższej stypendysta obowiązany jest do pracy na tym stanowisku przez okres równy okresowi pobierania stypendium naukowego i ewentualnie pobieranego uprzednio stypendium fundowanego (§ 30), nie dłużej jednak niż 3 lata, a w razie niedopełnienia tego obowiązku - do zwrotu stypendium naukowego i ewentualnie uprzednio pobieranego stypendium fundowanego. Okres odbywania asystenckich studiów przygotowawczych wlicza się do tego okresu pracy.
2.
Stypendysta zwolniony jest od obowiązku określonego w ust. 1, jeżeli szkoła wyższa zwolni go ze stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego przed upływem 3 lat.
§  33.
Stypendysta, studiujący na kierunku studiów objętym przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych, może zawrzeć z zakładem pracy umowę przedwstępną z warunkiem podjęcia pracy tylko wówczas, gdy szkoła wyższa nie zatrudni go na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub nie powoła go na asystenckie studia przygotowawcze.

Zasiłki.

§  34.
1.
Wysokość zasiłku pieniężnego dla studenta 1 semestru I roku studiów wynosi 375 zł miesięcznie. Przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Zasiłek może być podwyższony w trybie określonym w § 12 ust. 2.
§  35.
1.
Zasiłki losowe są bezzwrotne i mogą być przyznawane przez szkoły wyższe studentom wszystkich lat studiów, którzy znaleźli się chwilowo w trudnych warunkach materialnych.
2.
Wysokość zasiłku losowego nie może przekraczać jednorazowo 500 zł.
§  36.
1.
Zasiłki zwrotne mogą być przyznawane przez szkoły wyższe tylko w wypadkach wyjątkowych studentom II roku i wyższych lat studiów, którym cofnięto stypendium pieniężne wobec nieodpowiadania warunkowi określonemu w § 6 ust. 1 pkt 2, jeżeli dają gwarancję poprawy wyników nauki.
2.
Zasiłki zwrotne mogą być przyznawane na czas nie dłuższy łącznie niż trzy semestry w ciągu całego okresu studiów.
3.
Student pobierający zasiłek zwrotny obowiązany jest po ukończeniu studiów do zwrotu pobranych kwot.
4.
Zasiłek zwrotny udzielany jest w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie na okres nie przekraczający 5 miesięcy w roku; zasiłek nie może być wyższy od cofniętego stypendium.
§  37.
1.
Zasiłek rzeczowy polega na nieodpłatnym przekazaniu studentowi przedmiotów niezbędnych przy wykonywaniu zajęć szkolnych.
2.
Ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, określą w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Finansów wartość zasiłków rzeczowych, warunki ich przyznawania oraz kierunki studiów, na których mogą one być przyznawane.

Stypendia stołówkowe i mieszkaniowe.

§  38.
1.
Stypendia stołówkowe mogą być przyznawane przez szkoły wyższe studentom, którzy nie mają możności żywienia się w domu rodzinnym.
2.
Stypendia mieszkaniowe mogą być przyznawane przez szkoły wyższe studentom zamiejscowym zakwaterowanym w domach studenckich.
3.
Przy przyznawaniu stypendiów stołówkowych i mieszkaniowych studentom 1 semestru I roku studiów nie stosuje się przepisu § 6 ust. 1 pkt 2.
4.
Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali odrębne zasady przyznawania stypendiów mieszkaniowych i stołówkowych studentom wyższych szkół morskich.
§  39.
1.
Wysokość stypendium stołówkowego ustala się w zależności od ilości i rodzaju posiłków.
2.
Wysokość stypendium mieszkaniowego wynosi:
1)
całkowitego - 120 zł miesięcznie,
2)
częściowego - 60 zł miesięcznie.
3.
Stypendia stołówkowe i mieszkaniowe przyznawane są na okres 9 miesięcy w roku. W szkołach wyższych, w których zajęcia szkolne trwają dłużej niż 9 miesięcy, stypendia stołówkowe i mieszkaniowe przyznawane są na okres odpowiednio dłuższy.
§  40.
Plan wydatków na cele socjalne i wychowawcze szkoły ulega zwiększeniu o planowane wpływy z opłat za kwatery w domach studenckich uzyskane od studentów, którym nie zostały przyznane całkowite stypendia mieszkaniowe.

Nagrody.

§  41.
1.
Studentom wyróżniającym się w nauce, którzy terminowo zakończyli semestr studiów, mogą być przyznawane nagrody pieniężne w wysokości od 300 do 750 zł. Na wydziałach (latach studiów), na których nie ma zimowej sesji egzaminacyjnej, mogą być przyznawane nagrody roczne w podwójnej wysokości.
2.
Nagrody mogą być przyznawane studentom w liczbie odpowiadającej 10 do 20% ogółu studentów danego roku studiów. Nagrody mogą otrzymywać studenci zarówno korzystający z pomocy materialnej (z wyjątkiem studentów pobierających stypendia naukowe), jak i nie korzystający z tej pomocy, którzy złożyli wszystkie przewidziane w planie studiów danego semestru egzaminy i osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
3.
Studenci, którzy uzyskali w terminie ustalonym w planie studiów dyplom ukończenia szkoły wyższej z wyróżnieniem, otrzymują nagrodę w wysokości 3 tysięcy zł.
4.
Limity i wysokość nagród dla poszczególnych szkół ustalają ministrowie, którym podlegają te szkoły, w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  42.
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Finansów określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wypłacania, cofania i zawieszania stypendiów, zasiłków i nagród, a także szczegółowe zasady łączenia poszczególnych form pomocy materialnej,
2)
wypadki, w których okresy pobierania stypendium (zasiłku) mogą być skrócone lub przedłużone,
3)
wysokość stypendiów stołówkowych obejmujących poszczególne rodzaje posiłków.
§  43.
Minister Finansów w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, i po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac określa:
1)
warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki fundujące stypendia, oraz środki własne, z których jednostki te mogą fundować stypendia,
2)
tryb gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na stypendia fundowane i stypendia fundacji robotniczej,
3)
tryb ewidencji oraz poboru kwot stypendiów i zasiłków podlegających zwrotowi.
§  44.
1.
Przepisy rozporządzenia dotyczące ministrów, którym podlegają szkoły wyższe, stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, a przepisy dotyczące ministrów, którym podlegają jednostki fundujące stypendia - do kierowników urzędów centralnych.
2.
Przepisy rozporządzenia dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw, a przepisy dotyczące prezydiów powiatowych rad narodowych - do prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
§  45.
1.
Przepisów rozporządzenia dotyczących stypendiów zwyczajnych, fundowanych i fundacji robotniczej oraz zasiłków dla studentów 1 semestru I roku studiów nie stosuje się do studentów wyższych szkół morskich.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do stypendiów udzielanych na podstawie porozumień międzynarodowych.
§  46.
W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 1969 r. środki na stypendia stołówkowe ulegają zwiększeniu o kwoty opłat za kwatery w domach studenckich uzyskane od studentów, którym nie zostały przyznane stypendia mieszkaniowe.
§  47.
Studenci, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przyznano stypendia naukowe, pobierają te stypendia w dotychczasowej wysokości do końca studiów.
§  48.
1.
W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 1969 r. wysokość stypendiów fundowanych na wszystkich kierunkach studiów wynosi:
Rok (semestr) studiówUzyskanych w drodze bezkonkursowejUzyskanych w drodze konkursu
na 1 semestrze I roku studiów450 zł450 zł
na 2 semestrze I roku studiów650 zł650 zł
na II i III roku studiów700 zł700 zł
na IV i wyższych latach750 zł765 zł
2.
Studenci IV i wyższych lat studiów, którzy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia otrzymywali stypendia fundowane w drodze konkursu, otrzymują po upływie okresu wymienionego w ust. 1 stypendia w wysokości określonej w § 17, jednak nie niższej od kwoty 765 zł.
§  49.
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 21, poz. 139 i z 1967 r. Nr 41, poz. 205).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu obowiązują przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia.
§  50.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów, ministrom, którym podlegają szkoły wyższe i jednostki fundujące stypendia, oraz prezydiom wojewódzkich i powiatowych rad narodowych.
§  51.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1969 r. z wyjątkiem przepisów § 4, 15, 17, 26, 27, 40 i 41 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.