Departmental acts

Dokonywanie wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen.

Dz.Urz.KGSG.2011.8.31 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen.

Dz.Urz.KGSG.2011.8.31 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie.

Dz.Urz.MEN.2011.2.37 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2011.7.29 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie z siedzibą w Zurychu.

Dz.Urz.MEN.2011.2.42 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Mons.

Dz.Urz.MEN.2011.2.40 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie z siedzibą w Limerick.

Dz.Urz.MEN.2011.2.39 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brunssum.

Dz.Urz.MEN.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brunssum.

Dz.Urz.MEN.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.43 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2011.5.44 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Dz.Urz.MKiDN.2011.5.43 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.74 | komunikat z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2011.5.48 | decyzja z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2011.10.161 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Czasowe używanie sztandaru 3. pułku lotnictwa myśliwskiego przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2011.15.209 | decyzja z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2011.15.210 | decyzja z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporców rozpoznawczych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Dz.Urz.MON.2011.15.212 | decyzja z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.8.30 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.15.214 | decyzja z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2011.11.12 | uchwała z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenia lotnicze Nr 401/07 i 438/07.

Dz.Urz.ULC.2011.11.66 | komunikat z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie Raportu Nr PKBWK/1/2011.

Dz.Urz.MI.2011.7.40 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MI.2011.7.37 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.56 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.57 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.8.33 | komunikat z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Środki budżetu Państwa dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2011.8/9.76 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 42 "Sprawy wewnętrzne" oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.48 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2011.14.200 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.47 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.15.207 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2011.11.56 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2011.7.38 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2010 r.

Dz.Urz.NBP.2011.10.11 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2011.7.27 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2011.7.28 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.78 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.79 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych..

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.80 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 313/11.

Dz.Urz.ULC.2011.11.65 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 930/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.64 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.14.206 | upoważnienie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Polityka Bezpieczeństwa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.45 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.4.8 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.2.26 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.4.9 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy