Zm.: zarządzenie w sprawie zasad stosowania podatku wyrównawczego w odniesieniu do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1977.9.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1977 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 czerwca 1977 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad stosowania podatku wyrównawczego w odniesieniu do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (Dz. U. z 1973 r. Nr 23, poz. 136 i z 1974 r. Nr 44, poz. 264) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 161 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1976 r. w sprawie zasad stosowania podatku wyrównawczego w odniesieniu do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 20, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po wyrazach "poz. 227" dodaje się wyrazy "i z 1976 r. Nr 40, poz. 233",
2)
w § 3:
a)
w ust. 1 po dwukrotnie użytych wyrazach "w art. 1 ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",
b)
w ust. 3 wyraz "stawek" zastępuje się wyrazem "zasad",
3)
w § 4 po wyrazach "Jeżeli zgodnie z" dodaje się wyrazy "art. 1 ust. 1a i",
4)
przykłady obliczania podatku wyrównawczego podane w załączniku do § 2 pkt 2 zastępuje się przykładami podanymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1977.

ZAŁĄCZNIK 

Przykłady obliczenia podatku wyrównawczego.

Uwaga. Podane w przykładach dodatkowe wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 pkt 2 zarządzenia Nr 161 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1976 r.

Przykład 1

Roczne przychody funkcjonariusza utrzymującego żonę i dziecko wynoszą:

1)
uposażanie 120.000 zł
2)
dodatkowe wynagrodzenie 40.000 zł

Razem 160.000 zł

Kwota wolna od podatku 180.000 zł

(144.000 zł + 36.000 zł z tytułu utrzymywania rodziny).

Uzyskane przychody nie podlegają opodatkowaniu, gdyż kwota wolna od podatku przekracza kwotę tych przychodów.

Przykład 2

Roczne przychody funkcjonariusza samotnego wynoszą:

1)
uposażenie 130.000 zł
2)
dodatkowe wynagrodzenie 40.000 zł

Razem 170.000 zł

Kwota wolna od podatku 154.000 zł

(uposażenie 130.000 zł + dodatkowe wynagrodzenie do wysokości 24.000 zł).*)

Nadwyżka do opodatkowania 16.000 zł

Podatek od nadwyżki (10%) wynosi 1.600 zł.

Przykład 3

Roczne przychody funkcjonariusza oraz dochody jego żony wynoszą:

1)
uposażenie 120.000 zł
2)
dochody żony z prowadzonej uprawy warzyw (art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku wyrównawczym) 80.000 zł

Razem 200.000 zł

Kwota wolna od podatku 168.000 zł

(144.000 zł + 24.000 zł z tytułu włączenia do opodatkowania dochodów żony).

Nadwyżka do opodatkowania 32.000 zł

Podatek od nadwyżki wynosi 3.600 zł (2.400 zł od 24.000 zł + 15% od 8.000 zł).

Przykład 4

Roczne przychody i dochody funkcjonariusza oraz jego żony wynoszą:

1)
uposażenie 120.000 zł
2)
dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 1 ust. 1a ustawy o podatku wyrównawczym) 100.000 zł
3)
wynagrodzenie żony 40.000 zł

Razem 260.000 zł

Kwota wolna od podatku 168.000 zł

(144.000 zł + 24.000 zł z tytułu włączenia do opodatkowania wynagrodzenia żony).

Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku 92.000 zł

Kwota podatku wyrównawczego od 92.000 zł wynosi 16.800 zł (10.800 zł od 72.000 zł + 30% od 20.000 zł). W stosunku do łącznej kwoty przychodów i dochodów - 260.000 zł - kwota 16.800 zł stanowi 6,4%. Tę stopę procentową stosuje się do łącznej sumy uposażenia funkcjonariusza (pkt 1) i wynagrodzenia jego żony (pkt 3) wynoszącej 160.000 zł; dochodów wymienionych w pkt 2 nie uwzględnia się.

Obliczony w ten sposób podatek wyrównawczy wynosi 10.240 zł (6,4% od 160.000 zł).

Przykład 5

Roczne przychody funkcjonariusza oraz dochody jego żony wynoszą:

1)
uposażenie 100.000 zł
2)
dodatkowe wynagrodzenie 30.000 zł
3)
dochody żony z wykonywania rzemiosła (art. 1 ust. 1a ustawy o podatku wyrównawczym) 80.000 zł

Razem 210.000 zł

Kwota wolna od podatku 168.000 zł

(144.000 zł + 24.000 zł z tytułu włączenia dochodów żony).

Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku 42.000 zł

Kwota podatku wyrównawczego od 42.000 zł wynosi 5.100 zł

(2.400 zł od 24.000 zł + 15% od 18.000 zł). W stosunku do łącznej kwoty uposażenia i dochodów - 210.000 zł - kwota 5.100 zł stanowi 2,4%. Tę stopę procentową stosuje się do uposażenia i dodatkowego wynagrodzenia (pkt 1 i 2) funkcjonariusza; dochodów żony nie uwzględnia się.

Obliczony w ten sposób podatek wyrównawczy wynosi 3.120 zł (2,4% od 130.000 zł).

Przykład 6

Roczne przychody funkcjonariusza i dochody jego żony wynoszą:

1)
uposażenie 145.000 zł
2)
dodatkowe wynagrodzenie 35.000 zł
3)
dochody żony opodatkowane podatkiem dochodowym (art. 1 ust. 1a ustawy o podatku wyrównawczym) 90.000 zł

Razem 270.000 zł

Kwota wolna od podatku 169.000 zł

(145.000 zł + dodatkowe wynagrodzenie do wysokości 24.000 zł).*)

Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku 101.000 zł

Kwota podatku wyrównawczego od 101.000 zł wynosi 20.000 zł (18.000 zł od 96.000 zł + 40% od 5.000 zł). W stosunku do łącznej kwoty przychodów i dochodów - 270.000 zł - kwota 20.000 zł stanowi 7,4%. Tę stopę procentową stosuje się do uposażenia i dodatkowego wynagrodzenia funkcjonariusza (pkt 1 i 2); dochodów żony nie uwzględnia się.

Obliczony w ten sposób podatek wyrównawczy wynosi 13.320 zł (7,4% od 180.000 zł).

______

*) Jako kwotę wolną od podatku przyjęto uposażenie oraz dodatkowe wynagrodzenie do wysokości 24.000 zł, stosując przepis § 3 ust. 3 zarządzenia Nr 161 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1976 r., gdyż łączna kwota uzyskanego przez funkcjonariusza uposażenia i dodatkowego wynagrodzenia przekracza kwotę określaną w art. 9 ustawy o podatku wyrównawczym.