Przekazywanie akt księgowych na makulaturę.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1976.21.44

Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1976 r.

KOMUNIKAT
w sprawie przekazywania akt księgowych na makulaturę.

Departament Księgowości Ministerstwa Finansów komunikuje, że Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zwolniła jednostki gospodarki uspołecznionej od uzyskania zgody właściwego archiwum państwowego na przekazywanie akt księgowych na makulaturę, przewidzianej w § 120 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1977 r. w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 56, poz. 300).