Rejestracja finansowa jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1977.3.7

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1977 r.

INSTRUKCJA Nr 3/PD
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 marca 1977 r.
w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

W związku z uchwałą Nr 14 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1977 r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 3, poz. 19) ustala się, co następuje:
§  1.
Przez użyte w instrukcji określenia:
1)
"uchwała" - rozumie się uchwałę Nr 14 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1977 r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 3, poz. 19),
2)
"jednostki" - rozumie się jednostki gospodarki uspołecznionej wymienione w § 1 uchwały,
3)
"okręgowy zarząd" - rozumie się okręgowy zarząd dochodów państwa i kontroli finansowej a w województwach, w których nie utworzono okręgowego zarządu - zamiejscowy wydział dochodów państwa,
4)
"terenowy organ administracji państwowej" - rozumie się terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właściwy ze względu na siedzibę jednostki,
5)
"zakłady" - rozumie się zakłady (oddziały itp.) prowadzone według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego,
6)
"dotacje" - rozumie się ujemne różnice budżetowe, dotacje przedmiotowe i inne dotacje (dopłaty) z budżetu do działalności gospodarczej.
§  2.
1.
Jeżeli okręgowy zarząd lub terenowy organ administracji państwowej stwierdzi, iż przedkładane zgłoszenie rejestracyjne wypełniono niewłaściwie, zwraca jednostce obydwa egzemplarze zgłoszenia ze wskazaniem danych, które należy zmienić lub uzupełnić, wyznaczając do tego odpowiedni termin.
2.
Zgłoszenie rejestracyjne, złożone po uzupełnieniu (zmianie) w wyznaczonym terminie (ust. 1) uważa się za wniesione w terminie określonym w § 3 ust. 1 uchwały.
§  3.
Terenowe organy administracji państwowej po przyjęciu od jednostek objętych planem terenowym zgłoszeń rejestracyjnych lub zawiadomień o zmianie danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym zawiadamiają w ciągu 14 dni po zakończeniu kwartału:
1)
właściwe terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego o tym, które jednostki (nazwa i adres) i jakiego rodzaju należności przekazują do tego organu na rzecz budżetu terenowego,
2)
właściwy okręgowy zarząd o tym, które jednostki (nazwa i adres) oraz jakiego rodzaju należności lub dotacje rozliczają z budżetem centralnym.
§  4.
Okręgowe zarządy oraz terenowe organy administracji państwowej dokonują rejestracji finansowej przez wpisanie na zgłoszeniu rejestracyjnym daty przyjęcia zgłoszenia, numeru ewidencji zgłoszeń rejestracyjnych i symbolu jednostki (§ 7 ust. 2).
§  5.
1.
Okręgowe zarządy i terenowe organy administracji państwowej prowadzą ewidencję zgłoszeń rejestracyjnych.
2.
Zgłoszenia rejestracyjne wpisuje się do ewidencji według kolejności ich wpływu.
3.
Ewidencja zgłoszeń rejestracyjnych powinna zawierać następujące dane:
1)
kolejny numer,
2)
datę złożenia zgłoszenia,
3)
pełną i skróconą nazwę jednostki,
4)
siedzibę (adres) jednostki, nr telefonu głównego księgowego,
5)
identyfikator jednostki nadany przez Główny Urząd Statystyczny zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki narodowej - Regon,
6)
symbol jednostki,
7)
datę likwidacji jednostki lub reorganizacji.
4.
Obydwa egzemplarze zgłoszenia rejestracyjnego oraz akta rejestracyjne i akta dotyczące rozliczeń należności budżetowych jednostki oraz karty kontowe oznacza się tym samym kolejnym numerem ewidencji zgłoszeń rejestracyjnych.
5.
Okręgowe zarządy prowadzą ewidencję jednostek, o których mowa w § 3 pkt 2 według zasad określonych w ust. 3, z tym że w ewidencji zgłoszeń rejestracyjnych wpisują numer i datę zawiadomienia terenowego organu administracji państwowej.
§  6.
Okręgowe zarządy oraz terenowe organy administracji państwowej dołączają do zgłoszenia rejestracyjnego zawiadomienie jednostki o zmianie danych wykazanych w zgłoszeniu, oznaczając zawiadomienie numerem ewidencji zgłoszeń rejestracyjnych, pod którym wpisano zgłoszenie jednostki. Nieaktualne dane w zgłoszeniu rejestracyjnym należy skreślić i wpisać aktualne dane lub dopisać numer i datę zawiadomienia, w którym znajdują się aktualne dane.
§  7.
1.
Okręgowe zarządy i terenowe organy administracji państwowej przechowują zgłoszenia rejestracyjne oraz akta dotyczące rejestracji finansowej według grup określonych w ust. 2, a w ramach tych grup:
1)
w układzie resortów - zgłoszenia rejestracyjne i akta dotyczące rejestracji finansowej zjednoczeń (innych organizacji grupujących przedsiębiorstwa państwowe), kombinatów oraz przedsiębiorstw wielozakładowych podległych bezpośrednio ministrom,
2)
w układzie resortów, zjednoczeń (innych organizacji gospodarczych grupujących przedsiębiorstwa państwowe) lub centralnych związków spółdzielni - zgłoszenia rejestracyjne oraz akta dotyczące rejestracji finansowej innych jednostek, nie wymienionych w pkt 1.
2.
Jednostki dzieli się na grupy, które oznacza się następującymi symbolami:
1)
zjednoczenia przemysłu i inne jednostki organizacyjne grupujące przedsiębiorstwa państwowe - symbol "ZP",
2)
przedsiębiorstwa państwowe i zakłady tych przedsiębiorstw, rozliczające się z budżetem centralnym - symbol "PC",
3)
przedsiębiorstwa państwowe i inne jednostki organizacyjne (zakłady), rozliczające się z budżetem terenowym - symbol "PT",
4)
gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - symbol "BGP",
5)
spółki, w których Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe lub inne jednostki gospodarki uspołecznionej mają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego - symbol "SP",
6)
spółdzielnie oraz związki spółdzielni:
a)
zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy - symbol "CZSP",
b)
zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" - symbol "CZSR",
c)
zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" - symbol "CZSS",
d)
zrzeszone w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - symbol "SPR",
e)
zrzeszone w Centralnym Związku Kółek Rolniczych - symbol "CZKR",
f)
zrzeszone w innych, nie wymienionych pod lit. a)-e) organizacjach spółdzielczych - symbol "SN",
7)
inne jednostki nie wymienione w pkt 1-6 - symbol "N".
§  8.
1.
Zgłoszenia rejestracyjne zlikwidowanych jednostek wyłącza się z grup określonych w § 7 ust. 2 instrukcji, a następnie zamieszcza się adnotacje w odpowiedniej rubryce ewidencji zgłoszeń rejestracyjnych i przechowuje oddzielnie.
2.
Jeżeli następuje połączenie dwóch lub więcej jednostek, a w wyniku połączenia powstanie nowa jednostka, to jednostki dotychczasowe uważa się za zlikwidowane.
3.
W razie przejęcia jednostki przez inną, jednostkę przejętą traktuje się jako zlikwidowaną.
§  9.
1.
Okręgowe zarządy i terenowe organy administracji państwowej:
1)
ustalają do dnia 30 września każdego roku, we właściwych oddziałach banku finansującego oraz w wojewódzkich urzędach statystycznych nowo powstałe jednostki, dla których otwarto rachunek rozliczeniowy lub którym Główny Urząd Statystyczny nadał identyfikator, zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki narodowej - Regon,
2)
w razie stwierdzenia, że jednostka:
a)
nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego - sporządzają notę rejestracyjną, czasowo zastępującą zgłoszenie oraz wzywają jednostkę do wykonania obowiązku rejestracji finansowej,
b)
nie zawiadomiła o zmianie danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym - wzywają jednostkę do wykonania tego obowiązku,
3)
w stosunku do winnych zaniedbań, o których mowa w pkt 2, wszczynają postępowanie na podstawię przepisów ustawy karnej skarbowej.
2.
W nocie rejestracyjnej podaje się dane, świadczące o ciążącym na jednostce obowiązku rejestracji finansowej.
3.
Notę rejestracyjną przechowuje się we właściwej grupie jednostek (§ 7 ust. 2) do czasu złożenia przez jednostkę zgłoszenia rejestracyjnego.
4.
Dla ustalenia, czy wszystkie jednostki złożyły zgłoszenia rejestracyjne, należy również wykorzystywać:
1)
dane z dokumentacji i rachunkowości (kart kontowych) okręgowego zarządu lub terenowego organu administracji państwowej,
2)
dane z protokółów kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem,
3)
inne materiały uzyskane przez okręgowe zarządy lub przez terenowe organy administracji państwowej.
5.
Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, jeżeli stwierdzi w toku kontroli lub innych czynności, że jednostka podlegająca obowiązkowi rejestracji finansowej nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego lub nie zawiadomiła o zmianie danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym, zawiadamia o tym w ciągu 14 dni właściwy terenowy organ administracji państwowej, który jest obowiązany postąpić w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  10.
1.
Do rejestracji finansowej stosuje się formularz Min. Fin. Nr 2800/II "Zgłoszenie rejestracyjne".
2.
Druki zgłoszenia rejestracyjnego są wydawane jednostkom przez miejscowo właściwe okręgowe zarządy oraz terenowe organy administracji państwowej.
3.
Do czasu wyczerpania nakładu zgłoszeń rejestracyjnych wzór Min. Fin. Nr 2800/I należy je stosować nadal, z tym że dane przewidziane w nowym wzorze zgłoszenia rejestracyjnego a nie przewidziane we wzorze Min. Fin. Nr 2800/I należy podawać w odrębnym załączniku.
§  11.
1.
Dla zgłoszeń rejestracyjnych oraz innych materiałów rejestracyjnych, składanych przez jednostki po dniu 1 marca 1977 r. okręgowe zarządy i terenowe organy administracji państwowej założą nowe akta rejestracyjne.
2.
Zgłoszenia rejestracyjne i inne materiały rejestracyjne dotyczące okresu przed dniem 1 marca 1977 r. należy przechowywać odrębnie przez okres jednego roku, a następnie przekazać do archiwum.
§  12.
Traci moc instrukcja Nr 4/PD Ministra Finansów z dnia 20 września 1969 r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 29).
§  13.
Instrukcję stosuje się od dnia ogłoszenia.