Zachęty finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów oznaczonych znakiem jakości oraz dodatkowy podatek obrotowy od wyrobów, które nie uzyskały znaku kontrolnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1977.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1977 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lutego 1977 r.
w sprawie zachęt finansowych z tytułu sprzedaży wyrobów oznaczonych znakiem jakości oraz dodatkowego podatku obrotowego od wyrobów, które nie uzyskały znaku kontrolnego.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały Nr 206/76 Rady Ministrów z dnia 30 września 1976 r. w sprawie poprawy jakości wyrobów przemysłowych zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostkom gospodarki uspołecznionej, produkującym wyroby ze znakiem jakości, przysługują w rozliczeniach z budżetem państwa z tytułu sprzedaży tych wyrobów następujące zachęty:
1)
w odniesieniu do wyrobów obciążonych podatkiem obrotowym - obniżenie kwoty należnego podatku,
2)
w odniesieniu do wyrobów korzystających z dotacji przedmiotowych - dodatkowe dotacje przedmiotowe,
3)
w odniesieniu do wyrobów pozostałych nie obciążonych podatkiem obrotowym i dotychczas nie korzystających z dotacji przedmiotowych - dotacje przedmiotowe.
2.
Kwotę podatku należnego za okres obliczeniowy, ustalonego na podstawie wartości obrotu i obowiązującej stawki, obniża się o kwotę, odpowiadającą:
1)
przy wyrobach oznaczonych znakiem "l" - 75% wyjściowej stawki narzutu zysku, ustalonej przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen,
2)
przy wyrobach oznaczonych znakiem "Q" - 150% tej stawki.

W tej samej wysokości udziela się dodatkowych dotacji przedmiotowych i dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3.
Przepisów ust. 1 - 2 nie stosuje się do wyrobów, których ceny zostały ustalone:
1)
przy zastosowaniu zasad określonych uchwałą Nr 130 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie cen detalicznych artykułów nowo wprowadzanych na rynek, artykułów mody lub szczególnie atrakcyjnych z innych względów (Monitor Polski Nr 27, poz. 170), chyba że chodzi o okres, w którym od danego wyrobu pobierany jest dodatkowy podatek obrotowy, określony w § 7 ust. 3 pkt 1 tej uchwały, lub
2)
w związku z przyznaniem znaku jakości na poziomie wyższym od cen takich samych wyrobów nie posiadających znaku jakości.
§  2.
1.
Jeżeli wyrób, który nie uzyskał znaku kontrolnego, mimo istnienia takiego obowiązku, zostanie warunkowo dopuszczony do obrotu na czas usunięcia wad i usterek, jednostka gospodarki uspołecznionej produkująca ten wyrób uiszcza dodatkowy podatek obrotowy w wysokości odpowiadającej wyjściowej stawce narzutu ustalonej przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen.
2.
W wypadku gdy wyrób, o którym mowa w ust. 1, korzysta z dotacji przedmiotowej, kwota należnej dotacji przedmiotowej ulega zmniejszeniu za okres warunkowego dopuszczenia wyrobu do obrotu o kwotę odpowiadającą wyjściowej stawce narzutu zysku.
§  3.
Zarządzenie nie dotyczy wyrobów, dla których ustalono ceny fabryczne na podstawie przepisów wydanych przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 72 Ministra Finansów z dnia 25 maja 1976 r. w sprawie zachęt finansowych z tytułu sprzedaży wyrobów oznaczonych znakiem jakości.
§  5.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obrotów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1977 r.
2.
Rozliczeń z budżetem państwa, wynikających z niniejszego zarządzenia za okres od dnia 1 stycznia 1977 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia należy dokonać w terminie do dnia 23 kwietnia 1977 r.