Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1419

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2015 r.

USTAWA
z dnia 10 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w ust. 1:
w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) cukru,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw;

3b) zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013";",

uchyla się pkt 4,
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia nr 1308/2013, przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.";

2)
w art. 11:
a)
w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunki udziału w tych mechanizmach;",

po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;",

uchyla się pkt 7,
b)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynkach mleka, owoców i warzyw oraz wina są realizowane przez Agencję na podstawie odrębnych przepisów.

6. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), jako instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub jako beneficjent. Agencja realizuje także, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), zadania instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania programem operacyjnym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1).",

c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, zapewniając Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.";

3)
w art. 12a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość realizacji uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa członkowskiego, lub agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków objętych Wspólną Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia:";

4)
w art. 13:
a)
w ust. 1 w pkt 1:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b-d,",

uchyla się lit. b,
b)
w ust. 3a część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).";

5)
w art. 15 uchyla się pkt 2;
6)
art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Prezes Agencji realizuje zadania i czynności państwa członkowskiego lub właściwego organu określone w przepisach Unii Europejskiej w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym lub na rynkach krajów trzecich.";

7)
w art. 27 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
8)
uchyla się art. 30;
9)
w art. 31:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru minister właściwy do spraw rynków rolnych:",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
c)
uchyla się ust. 7,
d)
ust. 10a otrzymuje brzmienie:

"10a. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia producentowi cukru zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru, minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o cofnięciu przyznanej temu producentowi kwoty produkcyjnej cukru w zakresie kwoty niewykorzystanej przez niego do dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.";

10)
uchyla się art. 31a;
11)
po art. 31b dodaje się art. 31c w brzmieniu:

"Art. 31c. Tekst zawartego porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru, producent cukru ma obowiązek przekazać Agencji przed podpisaniem umów kontraktacji z plantatorami buraków cukrowych.";

12)
uchyla się art. 32;
13)
w art. 33:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru Agencja w szczególności:",

w pkt 1 uchyla się lit. b,
w pkt 2 uchyla się lit. a i e,
uchyla się pkt 4 i 5,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, stosuje się przepisy ustawy dotyczące czynności sprawdzających.",

c)
w ust. 3:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia, zawieszenia, cofnięcia lub wygaszenia zatwierdzenia producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty,",

uchyla się pkt 2,
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru składa się do Prezesa Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.",

e)
w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) informacje określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru lub

3) informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego lub prawnego w zakresie bezpośrednio związanym z przedmiotem składanych informacji, deklaracji lub wniosków, dotyczące rodzaju wykonywanej działalności, lokalizacji miejsca produkcji, wielkości produkcji, tytułu prawnego do posiadanych obiektów i urządzeń lub wynikające z obowiązków związanych z uczestnictwem w mechanizmach na rynku cukru, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru.";

14)
art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. 1. Opłaty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane przez producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstwa przetwarzające te produkty na wydzielony rachunek bankowy Agencji.

2. Środki pochodzące z pobranych opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, Agencja przekazuje na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w terminie 5 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy Agencji.";

15)
uchyla się art. 34a-34k;
16)
uchyla się rozdział 7;
17)
w art. 38h:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
w pkt 3 uchyla się lit. b;
18)
po rozdziale 7a dodaje się rozdziały 7b i 7c w brzmieniu:

"Rozdział 7b

Zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

Art. 38i. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 156 ust. 1 oraz art. 158 rozporządzenia nr 1308/2013.

2. Uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę organizacji lub zrzeszenia.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub wartość zbywalnej produkcji, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013,

2) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 2,

3) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i zrzeszenia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.

Art. 38j. 1. W przypadku gdy:

1) uznana organizacja producentów lub uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia wymagań określonych w art. 154 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 albo

2) uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia wymagań określonych w art. 158 ust. 5 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3

– dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa na piśmie do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia otrzymania wezwania przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, lub organizację międzybranżową, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia.

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa, w terminie wyznaczonym przez dyrektora oddziału terenowego Agencji w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje, na formularzu opracowanym przez Agencję, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty potwierdzające usunięcie tych naruszeń.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie:

1) organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, organizacja ta albo zrzeszenie to, w terminie określonym w tym wezwaniu, nie usunęły stwierdzonych naruszeń;

2) organizacji międzybranżowej, jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, organizacja ta, w terminie określonym w tym wezwaniu, nie usunęła stwierdzonych naruszeń.

Art. 38k. 1. Uznane organizacje i zrzeszenia wpisuje się odpowiednio do rejestru:

1) organizacji producentów;

2) zrzeszeń organizacji producentów;

3) organizacji międzybranżowych.

2. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji albo zrzeszenia.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor oddziału terenowego Agencji.

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 5 pkt 8.

5. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

2) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności lub wskazanie produktu lub grupy produktów, ze względu na które nastąpiło uznanie;

4) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

5) datę i numer decyzji o:

a) uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej,

b) cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

6) liczbę członków ogółem z podziałem na osoby fizyczne i prawne;

7) datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej oraz datę ich wykreślenia z rejestru;

8) wartość rocznej produkcji oraz wartość produkcji wprowadzoną do obrotu przez organizację producentów oraz zrzeszenie organizacji producentów.

6. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych, o których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 4, uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w ust. 6, dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

Art. 38l. Dyrektor oddziału terenowego Agencji:

1) jest organem właściwym do ustanowienia i udzielania pomocy administracyjnej w przypadku współpracy transnarodowej uznanych organizacji i zrzeszeń, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych;

2) wydaje decyzję w sprawach, o których mowa w art. 155 rozporządzenia nr 1308/2013.

Art. 38m. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o których mowa w art. 154 ust. 4 lit. d, art. 158 ust. 5 lit. e, art. 161 ust. 3 lit. d oraz art. 163 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 1308/2013.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej.

Art. 38n. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontrole uznanych organizacji i zrzeszeń w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy dotyczące czynności sprawdzających.

Art. 38o. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działających na rynku.

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania danego rynku oraz niezakłócania konkurencji na danym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki.

Art. 38p. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013.

Rozdział 7c

Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013

Art. 38q. 1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy spełniającej warunki określone w:

1) art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013;

2) art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 1308/2013;

3) art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d-o oraz q-x rozporządzenia nr 1308/2013.

2. W przypadku gdy pierwszym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w terminie do dnia 15 marca roku zbiorów.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Art. 38r. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 148 ust. 5 i art. 168 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013.

2. Prezes Agencji jest organem właściwym do gromadzenia i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej informacji w zakresie negocjacji umownych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013.";

19)
uchyla się rozdział 9a;
20)
w art. 40c ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty;

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej.";

21)
w art. 40d po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1.";

22)
uchyla się art. 40f-40h.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) w art. 829 uchyla się pkt 7.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) w art. 8 w § 1 uchyla się pkt 17.

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizacja producentów - grupę producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów, organizację międzybranżową, międzynarodową organizację producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz międzynarodową organizację międzybranżową;".

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu";

2)
w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c i d;
3)
uchyla się art. 1a;
4)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w sprawach:

1) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, zwanego dalej "planem dochodzenia do uznania", z wyłączeniem zmian określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19;

2) uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "organizacją producentów", i zrzeszeń organizacji producentów;

3) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) zawieszenia albo cofnięcia:

a) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów, zwanej dalej "grupą producentów",

b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,

c) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

5) innych niż wymienione w pkt 1-4, dotyczących rynków owoców i warzyw.

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 543/2011", dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:

1) organizacja producentów albo ich zrzeszenie nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-5;

2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a, albo informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19.

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków:

1) wstępnego uznania grupy producentów;

2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.";

5)
art. 2b i art. 3 otrzymują brzmienie:

"Art. 2b. 1. Prezes Agencji prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2. Rejestr zawiera:

1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

2) datę wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które:

a) grupa producentów otrzymała decyzję o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania,

b) organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3;

4) liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia;

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.

3. Rejestr jest jawny i udostępniany na stronie internetowej Agencji.

4. Prezes Agencji jest obowiązany do wprowadzenia do rejestru każdej zmiany danych zawartych w rejestrze.

Art. 3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją Restrukturyzacji":

1) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 4 lit. a, w terminie 7 dni od dnia, w którym stały się one ostateczne;

2) niezwłocznie informację o wszczętej kontroli w sprawie spełniania przez grupę producentów warunków wstępnego uznania.";

6)
uchyla się art. 3a;
7)
w art. 3b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Restrukturyzacji, decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków zgodnie z art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011.";

8)
po art. 3b dodaje się art. 3c i art. 3d w brzmieniu:

"Art. 3c. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013".

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działających na rynku.

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku owoców i warzyw oraz niezakłócania konkurencji na tym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki.

Art. 3d. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013.";

9)
uchyla się art. 4;
10)
w art. 5:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w terminie do:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania lub zmian harmonogramu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;",

b)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.",

c)
w ust. 3 uchyla się pkt 3;
11)
w art. 6:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiera:",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 4;
12)
w art. 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3.",

b)
uchyla się ust. 2-11;
13)
w art. 8:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Program operacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013, zawiera co najmniej dwa działania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, zwanych dalej "ramami krajowymi", albo co najmniej 10% wydatków poniesionych w ramach tego programu przeznacza się na działania w zakresie ochrony środowiska.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 97 rozporządzenia nr 543/2011.",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych.",

e)
uchyla się ust. 5;
14)
w art. 9:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje decyzje w sprawach:",

uchyla się pkt 1, 2, 4, 6 i 11,
pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) wyłączenia z objęcia pomocą finansową kwalifikowalnego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;

13) wyłączenia grupy producentów ze wsparcia w ramach planu dochodzenia do uznania w kolejnym roku.",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.",

c)
uchyla się ust. 1b-1d,
d)
ust. 2-7 otrzymują brzmienie:

"2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji opiniuje złożone przez grupę producentów zmiany do planu dochodzenia do uznania w zakresie:

1) dokładności informacji podanych w tym planie,

2) spójności handlowej tego planu,

3) jakości technicznej i rzetelności szacunków zawartych w tym planie,

4) harmonogramu wdrożenia tego planu,

5) zasadności czasu trwania tego planu,

6) kwalifikowalności zaproponowanych w planie inwestycji i zasadności wydatków z nimi związanych,

7) okresu członkostwa producenta w grupie producentów

- w terminie 45 dni od dnia złożenia zmiany tego planu.

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wstrzymuje ich wykonania.

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe;

4) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się:

1) kopie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów, zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;

2) dowody potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji, udostępnionych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji.",

e)
w ust. 7a uchyla się pkt 2 i 4,
f)
uchyla się ust. 8, 9 i 12;
15)
po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów wydaje decyzje w sprawach:

1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów:

a) programu operacyjnego albo jego zmiany,

b) corocznie:

– wysokości funduszu operacyjnego oraz wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany,

– wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmiany;

2) zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji producentów;

3) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego;

4) corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 3;

5) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji, zgodnie z tytułem III rozdziałem V sekcją III rozporządzenia nr 543/2011;

6) wymierzania kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zgodnie z art. 120 rozporządzenia nr 543/2011;

7) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;

8) wyłączenia organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów ze wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku.

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wypłacana w częściach.

5. W przypadku gdy pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana w częściach, wnioski o przyznanie tej pomocy składa się do dnia:

1) 30 kwietnia - za pierwszy kwartał roku;

2) 31 lipca - za drugi kwartał roku;

3) 31 października - za trzeci kwartał roku.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w programach operacyjnych.

7. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie wstrzymuje ich wykonania.

8. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zawierają:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

a) numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego,

b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

4) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

10. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dołącza się dokumenty potwierdzające wprowadzenie zmian niewymagających zatwierdzenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2.

11. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

12. Decyzje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 3 - są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) pkt 4 - są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

13. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzą środki funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym.

14. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość w sposób umożliwiający:

1) identyfikację każdego wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w ramach poszczególnych działań określonych w programie operacyjnym;

2) identyfikację w systemie księgowym sprzedaży przez organizację producentów i zrzeszenie organizacji producentów produktów pochodzących od członków oraz podmiotów niebędących członkami, z grupy produktów, ze względu na którą dana organizacja albo zrzeszenie organizacji producentów zostały utworzone.

15. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej niż o 20% bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzania, jeżeli:

1) nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania;

2) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego.";

16)
art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) Prezes Agencji:

a) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 - w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji,

b) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia;

2) Prezes Agencji Restrukturyzacji:

a) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 - w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji,

b) przekazuje Prezesowi Agencji informacje o:

– kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi realizacji planów dochodzenia do uznania,

– wstępnie uznanych grupach,

– udzieleniu i wypłacie wstępnie uznanym grupom producentów pomocy finansowej i innych środków finansowych,

c) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.";

17)
w art. 11:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie:

1) realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup producentów;

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

3) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:

1) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń;

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

3) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;

4) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.",

d)
uchyla się ust. 3-12;
18)
w art. 12 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
19)
w art. 13:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji:

1) informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego, z podziałem na ich gatunki - w terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży;

2) informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji;

3) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany;

4) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia;

5) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego;

6) informacje o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 września danego roku.

1a. Grupa producentów przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.",

b)
uchyla się ust. 2;
20)
w art. 13a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów.";

21)
w art. 14 uchyla się ust. 2-9 oraz 11;
22)
w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 15a ust. 1;";

23)
po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pełni funkcję organu kontrolnego na etapie sprzedaży detalicznej owoców i warzyw konsumentowi końcowemu.

2. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i warzyw, przeprowadzanej przez:

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.);

2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia Inspekcji Handlowej nieodpłatnie informacje o handlowcach prowadzących sprzedaż detaliczną owoców i warzyw konsumentowi końcowemu, w zakresie niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tej Inspekcji.";

24)
w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, Głównemu Inspektorowi w postaci elektronicznej.";

25)
art. 18 i art. 18a otrzymują brzmienie:

"Art. 18. 1. Główny Inspektor oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, opracowują plany selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011.

2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje Głównemu Inspektorowi informacje do sporządzenia sprawozdań w zakresie określonym w art. 18 rozporządzenia nr 543/2011.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanych przez:

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Art. 18a. W oznakowaniu świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 543/2011, nazwę produktu podaje się w przypadku, gdy produkt nie jest widoczny lub nazwa jest niezbędna do ustalenia rodzaju produktu.";

26)
w art. 19:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) warunki i tryb wprowadzania zmian w programie operacyjnym w trakcie jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału terenowego Agencji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową, konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów oraz zakres dokonywanych zmian;",

uchyla się pkt 7a, 9 i 10,
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie skuteczne uniemożliwienie wprowadzenia tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji;",

pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. b, art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;",

pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania informacji o tych zmianach, mając na względzie uproszczenie trybu dokonywania takich zmian;",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mogą nie spełniać wymagań dotyczących jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;

2) warunki, sposób i tryb realizowania działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie takich działań.",

d)
w ust. 6 uchyla się pkt 3;
27)
art. 19a-19c otrzymują brzmienie:

"Art. 19a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a-d oraz lit. e pkt i rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 288/2009", spełniających warunki określone w art. 7 rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009;

2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a oraz lit. b pkt iv rozporządzenia nr 288/2009;

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2.

3. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. e pkt ii rozporządzenia nr 288/2009, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009;

2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b pkt ii oraz iii rozporządzenia nr 288/2009;

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.

Art. 19b. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" oraz sposób i tryb realizacji tych zadań, mając na względzie zapewnienie skutecznego i efektywnego wdrożenia tego programu.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie "Owoce i warzywa w szkole" oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie prawidłowej i przejrzystej realizacji tego programu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie.

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały przyznane uprawnienia lub na określone podmioty zostały nałożone obowiązki związane z wdrożeniem programu "Owoce i warzywa w szkole", minister właściwy do spraw rynków rolnych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi sposób realizacji tych uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na względzie zapewnienie skutecznej realizacji tego programu.

Art. 19c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu "Owoce i warzywa w szkole", a także kierując się potrzebą upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.";

28)
w art. 20:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 4,
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawuje urzędowy nadzór w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1850/2006";",

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) przyjmuje deklarację, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006.",

b)
uchyla się ust. 1a i 1b,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:

1) zatwierdza, w drodze decyzji, ośrodki certyfikujące w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia nr 1850/2006, zwane dalej "ośrodkami certyfikującymi", oraz cofa to zatwierdzenie;

2) opracowuje i udostępnia ośrodkom certyfikującym i zainteresowanym stronom instrukcję postępowania w celu zagwarantowania przestrzegania minimalnych wymagań, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1850/2006;

3) przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1850/2006;",

d)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzje w sprawie:",

e)
uchyla się ust. 5 i 6;
29)
uchyla się art. 20a;
30)
po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

"Art. 20b. Certyfikat na chmiel wydaje się producentowi:

1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

2) w odniesieniu do ilości tego chmielu wymienionej w umowie, o której mowa w pkt 1.";

31)
uchyla się art. 21 i art. 22;
32)
art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

a) art. 23 rozporządzenia nr 1850/2006,

b) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Dz. Urz. UE L 289 z 07.11.2007, str. 4, z późn. zm.);

2) Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

a) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 19.10.2006, str. 18, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1557/2006",

b) art. 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 45, z późn. zm.).

2. Podmioty gospodarcze prowadzące zakłady przetwórstwa chmielu przekazują Głównemu Inspektorowi informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006, do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru.

3. Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany.";

33)
uchyla się rozdziały 5 i 5a;
34)
w art. 40:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,",

uchyla się pkt 3,
pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, lub nie przekazuje tych danych lub przekazuje je po terminie,

5) będąc producentem chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, dołączanej do chmielu zgłoszonego do certyfikacji,

6) będąc podmiotem gospodarczym prowadzącym zakład przetwórstwa chmielu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 2, nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006",

c)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Kto wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej, podlega karze grzywny.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 4-4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272 oraz z 2015 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Informacje wymienione w art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, przekazuje się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej.

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, w tym:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany, oraz siedzibę i adres podmiotu;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) ilość mleka dostarczoną każdemu z podmiotów w każdym miesiącu.

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, prowadzi się w postaci elektronicznej.

6. Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji listę podmiotów skupujących, o których mowa w ust. 3, przekazujących informacje, o których mowa w ust. 1. Lista zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres podmiotu skupującego.

7. Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Prezesa Agencji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.";

2)
uchyla się art. 3;
3)
uchyla się rozdział 2;
4)
tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Interwencja rynkowa oraz program "Mleko w szkole"";

5)
art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 6, 8 oraz 11-13 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń oraz w innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.";

6)
uchyla się art. 42a i art. 42b;
7)
art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. 1. Realizując zadania w zakresie interwencji publicznej określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 11 i 12 załącznika, Prezes Agencji wydaje świadectwa autoryzacji:

1) zakładów produkcyjnych;

2) chłodni;

3) magazynów.

2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do Prezesa Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres;

2) adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

4) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych;

5) numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o ile został nadany;

6) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

7) oznaczenie linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, oraz oznaczenie pomieszczeń przechowalniczych, w przypadku wniosku o wydanie świadectwa autoryzacji magazynów lub chłodni;

8) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego.";

8)
uchyla się art. 45;
9)
po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu:

"Art. 45b. 1. Realizując program "Mleko w szkole" w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 6 i 11-13 załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji:

1) zatwierdza podmioty ubiegające się o pomoc unijną, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, zawiesza lub wycofuje to zatwierdzenie;

2) przyznaje pomoc unijną i pomoc krajową, o których mowa w art. 26 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika;

3) nakłada kary określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 i 13 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje strategię krajową dotyczącą wdrożenia programu "Mleko w szkole".

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu "Mleko w szkole", mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych, a także wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.";

10)
w art. 46:
a)
ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

"1. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, jest finansowana:

1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych.

1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka określonych w ust. 1 pkt 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania pomocy unijnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, finansowana ze źródła określonego w ust. 1 pkt 2, zwana dalej "dopłatą krajową", jest wypłacana przez Agencję i nie może być wyższa niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 45b ust. 3.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem dopłaty krajowej składają w terminie do dnia 30 czerwca do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków na dany rok szkolny, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.";

11)
w art. 46a:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podmiotom dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.).";

12)
rozdziały 3a i 4 otrzymują brzmienie:

"Rozdział 3a

Uznawanie organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych

Art. 48a. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i art. 163 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji uznaje:

1) organizację producentów, jeżeli:

a) jest utworzona co najmniej przez 20 członków,

b) wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka,

c) w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu mleko lub przetwory mleczne,

d) cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach członków tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem,

e) okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy,

f) spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika;

2) zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli:

a) jest utworzone co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów,

b) w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów mlecznych, wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem utworzonego zrzeszenia,

c) okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy,

d) spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika;

3) organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

3. Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w przepisach o podpisie elektronicznym.

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia, mając na względzie prawidłową ocenę spełnienia przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów warunków uznania odnoszących się do wprowadzanego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych.

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3,

2) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje i zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika

– mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.

Art. 48b. 1. Decyzję w sprawie uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej wydaje się w terminie określonym w:

1) art. 161 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika - w przypadku organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów;

2) art. 163 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika - w przypadku organizacji międzybranżowych.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, uznania:

1) organizacji producentów, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a-e;

2) zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 2 lit. a-c;

3) organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

Art. 48c. 1. Uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe wpisuje się odpowiednio do rejestrów:

1) organizacji producentów;

2) zrzeszeń organizacji producentów;

3) organizacji międzybranżowych.

2. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej.

Art. 48d. 1. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor oddziału terenowego Agencji.

2. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, zawierają:

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

2) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

5) datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

6) datę i numer decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

7) listę co najmniej:

a) 20 członków organizacji producentów, zawierającą ich imiona, nazwiska i adresy, albo

b) 2 organizacji tworzących zrzeszenie organizacji producentów, zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

8) datę i numer decyzji o cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

9) datę wykreślenia z rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

10) ilość mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych rocznie i wprowadzanych do obrotu przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów.

3. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit. a.

4. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48c ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w ust. 4, dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.

6. Do formy składania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48a ust. 4 i 5.

7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, i inne dokumenty składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

Art. 48e. 1. W przypadku gdy:

1) uznana organizacja producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a-e albo

2) uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 2 lit. a-c, albo

3) uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia warunków określonych w art. 163 ust. 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika

– dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej wzywa, na piśmie, do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia.

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty potwierdzające usunięcie tych naruszeń.

3. Do informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48a ust. 4 i 5.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej:

1) jeżeli uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu nie usunęły stwierdzonych naruszeń albo

2) w przypadkach określonych w art. 163 ust. 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wykreśla organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację międzybranżową z rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna.

6. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna.

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację międzybranżową nastąpiło w wyniku działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących po stronie tych organizacji albo tego zrzeszenia.

Art. 48f. Dyrektor oddziału terenowego Agencji:

1) współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie uznawania i kontroli międzynarodowych organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika;

2) jest organem właściwym do ustanowienia i udzielenia pomocy administracyjnej w przypadku współpracy transnarodowej.

Art. 48g. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji jest organem właściwym w sprawach przyjmowania powiadomień określonych w art. 149 ust. 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz powiadomień określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika - w zakresie i na zasadach określonych w tych rozporządzeniach.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje określone w:

1) art. 161 ust. 3 lit. d i art. 163 ust. 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w zakresie i na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, oraz w art. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika;

2) art. 149 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

Art. 48h. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działających na rynku mleka i przetworów mlecznych.

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niezakłócania konkurencji na tym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki.

Art. 48i. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

Rozdział 4

Kontrole

Art. 49. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole:

1) pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do przekazywania informacji, o których mowa w art. 2a;

2) podmiotów wymienionych w art. 43 i art. 45b, w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie;

3) uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Uznana organizacja producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub uznana organizacja międzybranżowa podlegają kontrolom określonym w ust. 1 co najmniej raz na dwa lata.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.";

13)
uchyla się art. 53-54na;
14)
art. 54nc i art. 54nd otrzymują brzmienie:

"Art. 54nc. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, które utrudniają przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, podlegają karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 2000 zł.

Art. 54nd. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, które uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, podlegają karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.";

15)
po art. 54nd dodaje się art. 54ne w brzmieniu:

"Art. 54ne. Kto nie przekazuje informacji określonych w art. 2a, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.";

16)
w art. 54o:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, albo siedzibę uznanej organizacji producentów, albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej organizacji międzybranżowej, wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.",

b)
uchyla się ust. 3 i 4;
17)
w art. 55 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kar pieniężnych nie wymierza się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło w wyniku działania siły wyższej.

2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie podmiotu skupującego albo uznanej organizacji producentów, albo uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo uznanej organizacji międzybranżowej.";

18)
w załączniku:
a)
uchyla się pkt 2, 4, 5 i 7,
b)
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu:

"11) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);

12) rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 12);

13) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu "Mleko w szkole" (Dz. Urz. UE L 291 z 07.10.2014, str. 4);

14) rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2010, str. 26, z późn. zm.).".

W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 2 w pkt 1:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka krowiego, zwanego dalej "mlekiem", i przetworów mlecznych,",

b)
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) szkolenia producentów mleka i pierwszych podmiotów skupujących w rozumieniu art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013",";

2)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.";

3)
w art. 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ustala, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.).";

4)
w art. 10 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) 4 członków reprezentujących producentów mleka, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające tych producentów,

b) 4 członków reprezentujących pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013 i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka, niebędące pierwszymi podmiotami skupującymi, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz pierwsze podmioty skupujące, niebędące zakładami przetwórczymi,".

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) rok gospodarczy - rok gospodarczy, o którym mowa w art. 6 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013";",

b)
pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win - rejestr, o którym mowa w art. 104 rozporządzenia nr 1308/2013;",

c)
dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) rejestr chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina - rejestr, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 251/2014".";

2)
w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyroby określone w:

a) rozporządzeniu nr 251/2014,

b) rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1-9, 11, 15 i 16.";

3)
w art. 15:
a)
w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) rozporządzeniu nr 251/2014, rozporządzeniu nr 1308/2013 lub przepisach wydanych w trybie tych rozporządzeń lub",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 3 pkt 2, przeznaczonych wyłącznie do wywozu z obszaru celnego Unii Europejskiej, jeżeli wynika to z rozporządzenia nr 251/2014, rozporządzenia nr 1308/2013 lub przepisów wydanych w trybie tych rozporządzeń, lub w trybie rozporządzenia nr 479/2008.";

4)
w art. 24 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wystawianie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 147 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013.";

5)
art. 25 i art. 26 otrzymują brzmienie:

"Art. 25. Do wyrobu wina używa się wyłącznie winogron zebranych z krzewów odmian winorośli spełniających wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.

Art. 26. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy wielkość wyrobu wina, o której mowa w art. 81 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013, zostanie przekroczona, określi, w drodze rozporządzenia, listę odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina, mając na względzie wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz informację, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c.";

6)
w art. 27:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprawdzenie, czy odmiany winorośli uprawiane na działkach ewidencyjnych podanych w informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3, spełniają wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.",

b)
w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) nie spełnia wymagań określonych w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą wyrabiania wina z winogron pozyskanych z tej działki;

2) spełnia wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz winorośli, która nie spełnia tych wymagań, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą wyrabiania wina z winogron pozyskanych z tej części działki, na której znajduje się winorośl niespełniająca wymagań określonych w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.";

7)
w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino.";

8)
w art. 31:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) otrzymania od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5, w przypadku gdy ostateczna decyzja wydana na podstawie art. 27 ust. 3 dotyczy całej powierzchni uprawy winorośli, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3;";

9)
w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku skreślenia z ewidencji, o którym mowa w art. 31 pkt 2, dopuszcza się wprowadzenie do obrotu wina w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w deklaracji produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Agencji, za dany rok gospodarczy.";

10)
art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym w sprawach:

1) udzielania zezwolenia na zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu, o której mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A w pkt 1;

2) występowania do Komisji Europejskiej w sprawie zwiększania limitów naturalnej objętościowej zawartości alkoholu, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A w pkt 3;

3) udzielania zezwolenia na podniesienie całkowitej objętościowej zawartości alkoholu, o której mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji B w pkt 7.

2. Informację o udzieleniu zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, minister właściwy do spraw rynków rolnych zamieszcza na stronie urzędu obsługującego tego ministra.";

11)
w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inspekcja przeprowadza kontrolę:

1) dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 147 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, w rozporządzeniu nr 555/2008 w tytule III w rozdziale II oraz w rozporządzeniu nr 436/2009;

2) rejestrów przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 147 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w rozporządzeniu nr 436/2009 w tytule III w rozdziale III;

3) usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w sekcji D oraz w rozporządzeniu nr 555/2008;

4) zgodności stosowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych z zasadami określonymi w art. 103 i art. 113 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 607/2009";

5) zgodności stosowania oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina chronionych na podstawie rozporządzenia nr 251/2014.";

12)
w art. 41:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sposób i miejsce pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji, a także ustalania naturalnej zawartości alkoholu w winogronach, moszczu winogronowym i winie w trakcie fermentacji, mając na względzie spełnienie wymagań dla przeprowadzania wzbogacania winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji, określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A i B;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym, mając na względzie zapobieżenie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w sekcji D w pkt 1.";

13)
w art. 42 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sposób usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, mając na względzie zapobieżenie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w sekcji D;";

14)
w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przemieszczania wyrobów winiarskich, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku I w części XII, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentem towarzyszącym może być dokument sprzedaży przewożonego wyrobu, jeżeli w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, jest wpisywany numer dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu.";

15)
w art. 45 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprawdzenie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 147 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, oraz potwierdzenie zgodności informacji zawartych w tym dokumencie ze stanem faktycznym;";

16)
uchyla się art. 48-51;
17)
w art. 52:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przyjmowania i merytorycznej oceny wniosku o:

a) objęcie ochroną nazwy wyrobu winiarskiego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 i 16, jako nazwy pochodzenia lub jako oznaczenia geograficznego, albo w rozporządzeniu nr 251/2014, zwanego dalej "wnioskiem o objęcie ochroną",

b) zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014,

c) unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 106 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 25 rozporządzenia nr 251/2014;

2) przekazywania Komisji Europejskiej wniosku o:

a) objęcie ochroną, o którym mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014,

b) zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014,

c) unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 106 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 25 rozporządzenia nr 251/2014;",

b)
pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 15 rozporządzenia nr 251/2014, do wniosku o objęcie ochroną zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską;

5) zgłaszania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia przez Rzeczpospolitą Polską sprzeciwu, o którym mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 15 rozporządzenia nr 251/2014, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 rozporządzenia nr 607/2009;";

18)
art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. Wniosek o objęcie ochroną składa się tylko w zakresie jednego wyrobu winiarskiego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 i 16 lub w rozporządzeniu nr 251/2014.";

19)
w art. 54 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o objęcie ochroną, oprócz danych określonych w art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, zawiera ponadto:";

20)
w art. 60 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zwraca się do organizacji reprezentujących przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz do Głównego Inspektora o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014.";

21)
art. 64 i art. 65 otrzymują brzmienie:

"Art. 64. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy nie zostało złożone zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną albo zastrzeżenie złożone do wniosku o objęcie ochroną jest nieuzasadnione, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013, art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 ust. 1, wydaje decyzję o:

1) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013, albo

2) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014, albo

3) odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną - w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014.

Art. 65. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 ust. 1, wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku o objęcie ochroną uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie, w wyznaczonym terminie.";

22)
w art. 66 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) złożenia wniosku o objęcie ochroną, o którym mowa w art. 65, minister właściwy do spraw rynków rolnych, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 ust. 1, wydaje decyzję o:

a) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, po czym niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014, albo

b) odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną - w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014;";

23)
art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. Przepisy art. 52-67 stosuje się do wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014.";

24)
art. 70 otrzymuje brzmienie:

"Art. 70. 1. Tymczasowa ochrona krajowa wygasa z dniem:

1) dokonania wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina;

2) odmowy dokonania wpisu do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina.

2. Nazwę wyrobu winiarskiego skreśla się z listy, o której mowa w art. 69 ust. 2:

1) po dokonaniu wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina;

2) w przypadku odmowy dokonania wpisu, o którym mowa w pkt 1.";

25)
w art. 75:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia, że jednostka certyfikująca spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 251/2014.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, upoważnia jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności, jeżeli jednostka ta spełnia wymagania określone w art. 23 rozporządzenia nr 251/2014.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Głównego Inspektora, wydaje decyzję o cofnięciu upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności, w przypadku stwierdzenia, że upoważniona jednostka certyfikująca nie spełnia wymagań określonych w art. 23 rozporządzenia nr 251/2014.";

26)
w art. 79:
a)
w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014",

część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- pobiera się opłatę w wysokości nieprzekraczającej 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie tych dokumentów.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną lub wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014.";

27)
art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za dokonanie ocen, o których mowa w art. 79 ust. 1, mając na względzie zakres czynności niezbędnych do oceny wniosków o objęcie ochroną, zastrzeżeń do wniosków o objęcie ochroną i wniosków o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014.";

28)
w art. 86:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyrabiając i rozlewając wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2,",

b)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) przeprowadza wzbogacanie niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A w pkt 2 i 3 oraz w sekcji B,";

29)
w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kto, nie spełniając warunków określonych we wniosku o objęcie ochroną, wprowadza do obrotu wyroby winiarskie oznaczone nazwą wpisaną do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, z naruszeniem przepisów art. 103 rozporządzenia nr 1308/2013 albo art. 20 rozporządzenia nr 251/2014, lub umieszcza te nazwy na wyrobach winiarskich lub ich opakowaniach, lub używa ich w inny sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za wprowadzone do obrotu wyroby winiarskie, nie niższej jednak niż 500 zł.".

Do dnia 30 września 2017 r., jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące rynku cukru określają zadania dla państwa członkowskiego w zakresie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem porozumień branżowych, zadania te wykonuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw wstępnie uznane oraz uznane na podstawie dotychczasowych przepisów stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odpowiednio wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do postępowań w sprawach:

1)
wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw,
2)
uznania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń,
3)
zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw,
4)
zawieszenia albo cofnięcia wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw,
5)
zawieszenia albo cofnięcia uznania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń;
6)
zatwierdzenia organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszeniu organizacji producentów owoców i warzyw:
a)
programu operacyjnego albo zmiany tego programu,
b)
corocznie:
wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany,
wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmiany,
7)
przyznania organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszeniu organizacji producentów owoców i warzyw pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,
8)
corocznego rozliczania środków finansowych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,
9)
wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji - w odniesieniu do organizacji producentów owoców i warzyw,
10)
wymierzenia kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy zmienianej w art. 5,
11)
wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym,
12)
wyłączenia organizacji producentów owoców i warzyw lub zrzeszenia takich organizacji ze wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku

- wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1.
Właściwy marszałek województwa przekazuje właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego:
1)
akta prowadzonych spraw w zakresie wymienionym w art. 11 pkt 1-5, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2)
informacje o postępowaniach administracyjnych w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 1-5, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

- w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.
W przypadku postępowań w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 1-5, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, marszałek województwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tych sprawach stała się ostateczna, przekazuje akta sprawy będącej przedmiotem takiej decyzji dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
1.
Właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego:
1)
akta prowadzonych spraw w zakresie wymienionym w art. 11 pkt 6-12, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2)
informacje o postępowaniach administracyjnych w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 6-12, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

- w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.
W przypadku postępowań w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 6-12, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tych sprawach stała się ostateczna, przekazuje akta sprawy będącej przedmiotem takiej decyzji dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
1.
W przypadku gdy decyzja w sprawach wskazanych w art. 11 została wydana na podstawie przepisów dotychczasowych do:
1)
uchylenia bądź zmiany takiej decyzji - właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, jeżeli uchylenie bądź zmiana dotyczy decyzji, od której nie wniesiono odwołania, albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji, przy czym, jeżeli decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, właściwy jest ten minister;
2)
stwierdzenia nieważności decyzji - właściwy jest Prezes Agencji Rynku Rolnego, przy czym jeżeli decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, właściwy jest ten minister;
3)
wznowienia postępowania - właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, jeżeli postępowanie, którego wznowienie dotyczy, zakończyło się decyzją, od której nie wniesiono odwołania, albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji, przy czym jeżeli decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, właściwy jest ten minister; w każdym przypadku podanie o wznowienie postępowania wnosi się do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
2.
Do uchylenia lub zmiany decyzji oraz wznowienia postępowania w sprawach wskazanych w art. 11 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.
W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w sprawach wskazanych w art. 11, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy organem właściwym do rozstrzygania w sprawach wskazanych w art. 11 jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
4.
Do rozstrzygania w sprawach wskazanych w art. 11, w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Rejestr, o którym mowa w art. 2b ustawy zmienianej w art. 5, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 2b ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Marszałek województwa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 2b ustawy zmienianej w art. 5.

Postępowania w sprawach przyznawania lub wypłaty pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), dotyczące roku szkolnego 2014/2015, toczą się na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.

Ośrodki certyfikacji zatwierdzone na podstawie przepisów dotychczasowych uważa się za zatwierdzone zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1.
Do postępowań w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji mleka, rozstrzyganych w drodze decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do rozliczenia przez Agencję Rynku Rolnego roku kwotowego 2014/2015 stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Kontrole, o których mowa w art. 49 ustawy zmienianej w art. 6, za rok kwotowy 2014/2015 przeprowadza się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
4.
Dane zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 4 i art. 13 ustawy zmienianej w art. 6, przechowuje się wieczyście.

Rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 8, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, należy przez to rozumieć przepisy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 19 ust. 2 pkt 2, 11, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 19 ust. 2 pkt 2, 11, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 5,
2)
art. 41 pkt 1 i 3 oraz art. 80 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 41 pkt 1 i 3 oraz art. 80 ustawy zmienianej w art. 8

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
3.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc;
2)
art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
5.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46b ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
6.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4 i 5, art. 16a ust. 8, art. 17, art. 42a oraz art. 46 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.