Art. 20. - [Kompetencje wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; decyzje w sprawie uznania grupy producentów chmielu] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  20.  [Kompetencje wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; decyzje w sprawie uznania grupy producentów chmielu]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu lub lokalizację ośrodka certyfikacji:
1)
wydaje certyfikat na chmiel;
2)
wydaje certyfikat na produkty chmielowe;
3)
pobiera próbki chmielu lub produktów chmielowych do badań laboratoryjnych;
4)
(uchylony);
5)
sprawuje urzędowy nadzór w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1850/2006";
6)
wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane na zlecenie browaru i zużyte przez ten browar na własne potrzeby;
7)
przyjmuje deklarację, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006.
1a. 
(uchylony);
1b. 
(uchylony);
1c. 
Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, może zlecić pobieranie próbek chmielu do badań laboratoryjnych rzeczoznawcy wpisanemu do rejestru rzeczoznawców, prowadzonego na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
2. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce objęcia importowanego chmielu lub produktu chmielowego procedurą dopuszczenia do obrotu, przeprowadza kontrole dotyczące spełniania przez chmiel lub produkt chmielowy minimalnych wymagań jakościowych.
2a. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
3. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:
1)
zatwierdza, w drodze decyzji, ośrodki certyfikujące w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia nr 1850/2006, zwane dalej "ośrodkami certyfikującymi", oraz cofa to zatwierdzenie;
2)
opracowuje i udostępnia ośrodkom certyfikującym i zainteresowanym stronom instrukcję postępowania w celu zagwarantowania przestrzegania minimalnych wymagań, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1850/2006;
3)
przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1850/2006.
4. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzje w sprawie:
1)
uznania grupy producentów chmielu;
2)
cofnięcia uznania grupie producentów chmielu.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).