Art. 14. - [Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  14.  [Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży]
1. 
Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie z rocznym planem kontroli.
1a. 
Do kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).
11. 
(uchylony).