Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.338

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje:
§  1. Marszałek województwa, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2, art. 10 pkt 2 lit. b i lit. c oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, w terminie do dnia 1 października każdego roku.
§  2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. a i lit. aa ustawy wymienionej w § 1, w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku.
§  3. Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia przekazują marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw albo siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo ich zrzeszenia informacje, o których mowa odpowiednio w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a ustawy wymienionej w § 1, w terminie do dnia 1 września każdego roku.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia (Dz. U. Nr 103, poz. 598).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).