Art. 9. - [Pomoc finansowa przyznawana wstępnie uznanej grupie producentów; kary pieniężne i inne sankcje] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  9.  [Pomoc finansowa przyznawana wstępnie uznanej grupie producentów; kary pieniężne i inne sankcje]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje decyzje w sprawach:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na:
a)
pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,
b)
pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
6a)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
9)
(uchylony);
10)
wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji;
11)
(uchylony);
12)
wyłączenia z objęcia pomocą finansową kwalifikowalnego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;
13)
wyłączenia grupy producentów ze wsparcia w ramach planu dochodzenia do uznania w kolejnym roku.
1a. 
W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wstrzymuje ich wykonania.
4. 
Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. 
Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:
1)
nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3)
numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe;
4)
kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;
5)
numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. 
Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się:
1)
kopie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów, zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;
2)
dowody potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.
7. 
Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.
7a. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5% do 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji.
11. 
W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację producentów określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowaną ilością produktów sprzedanych, pochodzących od tego producenta.
12. 
(uchylony).