Art. 33. - [Kompetencje KOWR; decyzje wydawane przez Dyrektora Generalnego KOWR; stosowane formularze] - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  33.  [Kompetencje KOWR; decyzje wydawane przez Dyrektora Generalnego KOWR; stosowane formularze]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru Krajowy Ośrodek w szczególności:
1)
wykonuje zadania związane z:
a)
zatwierdzaniem producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty,
b)
(uchylona),
c)
przetwarzaniem i wycofaniem cukru z rynku,
d)
przeprowadzaniem kontroli na rynku cukru,
e)
wyrażeniem zgody na zawarcie umowy pomiędzy producentami cukru, dotyczącej wyprodukowania cukru przez jednego z tych producentów w ramach kwoty produkcyjnej producenta zlecającego produkcję;
2)
pobiera:
a)
(uchylona),
b)
opłaty za nadwyżki cukru i izoglukozy,
c)
opłaty produkcyjne,
d)
opłaty z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z uczestnictwa w mechanizmach na rynku cukru;
e)
(uchylona);
3)
przyjmuje informacje, deklaracje, raporty, sprawozdania oraz wnioski;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
udziela pomocy w zakresie prywatnego przechowywania cukru białego;
7)
przekazuje właściwym organom Unii Europejskiej informacje i składa wnioski.
2. 
(uchylony).
3. 
Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka:
1)
wydaje decyzje w sprawach:
a)
zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia, zawieszenia, cofnięcia lub wygaszenia zatwierdzenia producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty,
b)
autoryzacji miejsca przechowywania cukru pochodzącego z zapasów interwencyjnych,
c)
przyznania refundacji produkcyjnej;
2)
(uchylony);
3)
prowadzi rejestr podmiotów zatwierdzonych;
4)
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, na jego żądanie, informacje związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek, udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka.
5. 
Formularze, o których mowa w ust. 4, zawierają:
1)
dane umożliwiające identyfikację składającego formularz, związane z prowadzoną przez niego działalnością;
2)
informacje określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru lub
3)
informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego lub prawnego w zakresie bezpośrednio związanym z przedmiotem składanych informacji, deklaracji lub wniosków, dotyczące rodzaju wykonywanej działalności, lokalizacji miejsca produkcji, wielkości produkcji, tytułu prawnego do posiadanych obiektów i urządzeń lub wynikające z obowiązków związanych z uczestnictwem w mechanizmach na rynku cukru, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru.