Art. 1. - [Zakres regulacji] - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  1.  [Zakres regulacji]
1. 
Ustawa określa:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
organizację rynku:
a)
mięsa,
b)
(uchylona),
c)
cukru,
d)
(uchylona),
da)
zbóż;
e)
(uchylona),
f)
(uchylona);
3a)
zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw;
3b)
zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013";
3c)
zasady realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, ustanowionego zgodnie z art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013;
4)
(uchylony);
5)
zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;
6)
zasady monitorowania uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu wysuszonych liści tytoniu, zwanych dalej "surowcem tytoniowym", a także nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego.
1a. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).