Art. 4. - [Kompetencje Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa] - Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1496 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  4.  [Kompetencje Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa]
1. 
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka:
1)
dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał komisji zarządzających;
2)
zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających;
3)
sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji;
4)
odmawia realizacji uchwał komisji zarządzających niezgodnych z przepisami prawa;
5)
ustala, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430).
2. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w drodze decyzji administracyjnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.