Art. 2. - [Kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  2.  [Kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w sprawach:
1)
zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, zwanego dalej "planem dochodzenia do uznania", z wyłączeniem zmian określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19;
2)
uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "organizacją producentów", i zrzeszeń organizacji producentów;
3)
uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;
4)
zawieszenia albo cofnięcia:
a)
wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów, zwanej dalej "grupą producentów",
b)
uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,
c)
uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;
5)
innych niż wymienione w pkt 1-4, dotyczących rynków owoców i warzyw.
2. 
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 543/2011", dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:
1)
organizacja producentów albo ich zrzeszenie nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-5;
2)
grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a, albo informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19.
3. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków:
1)
wstępnego uznania grupy producentów;
2)
zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;
3)
uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń;
4)
uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.