Art. 15. - [Kompetencje wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  15.  [Kompetencje wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem":
1)
pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu owoców i warzyw;
2)
wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011;
3)
kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
4)
przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności;
5)
przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 10 rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym.
1a. 
Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Agencji.
1b. 
(uchylony).
1c. 
Kontrolę zgodności w punkcie detalicznej sprzedaży konsumentowi końcowemu przeprowadza się w sposób określony w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011.
2. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu.
3. 
Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, 2185 i 2254 oraz z 2023 r. poz. 177, 412 i 588).
3a. 
Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może także przeprowadzić kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
4. 
Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji o wynikach kontroli, o której mowa:
1)
w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej zakończenia;
2)
w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
5. 
Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów:
1)
powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania;
2)
przekazuje Prezesowi Agencji kopię protokołu kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, sporządzonego przez wojewódzkiego inspektora;
3)
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:
1)
pełni rolę organu koordynującego;
2)
tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach.
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).