Art. 1. - [Przedmiot regulacji; wyłączenie stosowania przepisów o ochronie konkurencji; przepisy UE dotyczące organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; wyłączenie stosowania przepisów o ochronie konkurencji; przepisy UE dotyczące organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu]
1. 
Ustawa określa:
1)
zadania i właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie określonej przepisami Unii Europejskiej organizacji rynków:
a)
owoców i warzyw,
b)
chmielu,
c)
(uchylona),
d)
(uchylona);
2)
(uchylony).
2. 
Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji.
3. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 pkt 1.