Art. 17. - [Obowiązki informacyjne handlowców] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  17.  [Obowiązki informacyjne handlowców]
1. 
Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o:
1)
rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności;
2)
wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.
3. 
Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informację o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
4. 
Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
5. 
Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.
6. 
Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, Głównemu Inspektorowi w postaci elektronicznej.