Art. 12. - [Rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  12.  [Rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:
1)
wydaje decyzje w sprawie:
a)
uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw,
b)
wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych jako uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c)
cofnięcia uznania i uprawnienia, o których mowa w lit. a i b,
d)
zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;
2)
(uchylony);
2a)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
przeprowadza kontrole w zakresie:
a)
spełnienia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, warunków uznania,
b)
sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
2. 
Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera:
1)
nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej albo imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
2)
liczbę zwierząt, dla których jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na paszę;
3)
liczbę osób, którym jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na cele konsumpcyjne.
3. 
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;
2)
statut albo umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej;
3)
zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej;
4)
zobowiązanie do:
a)
przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
b)
prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c)
przekazywania Prezesowi Agencji świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
d)
(uchylona).
4. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
5. 
Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
6. 
Rejestr jest jawny i zawiera:
1)
nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
2)
nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki organizacyjnej.
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).