Art. 5. - [Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  5.  [Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw]
1. 
Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w terminie do:
1)
końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania lub zmian harmonogramu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;
2)
3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
2)
określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z uzasadnieniem;
3)
numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. 
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony).