Art. 3. - [Wpłaty na fundusze promocji] - Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1496 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  3.  [Wpłaty na fundusze promocji]
1. 
Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.
2. 
Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
1)
świnie żywe,
2)
bydło i cielęta żywe,
3)
konie żywe,
4)
owce żywe,
5)
zboża,
6)
owoce i warzywa,
7)
drób żywy,
8)
ryby

- zwanych dalej "towarami".

2a. 
Wpłaty na fundusz promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10, są naliczane w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2b. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również rośliny oleiste.
3. 
Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na:
1)
Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani:
a)
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
b)
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 i 1163), zwanej dalej "ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
2)
Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani:
a)
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
b)
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a;
3)
Fundusz Promocji Mięsa Końskiego są obowiązani:
a)
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
b)
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni;
4)
Fundusz Promocji Mięsa Owczego są obowiązani:
a)
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,
b)
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a;
5)
Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a;
6)
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
a)
skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,
b)
wytwarzają owoce i warzywa;
7)
Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani:
a)
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
b)
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu;
8)
Fundusz Promocji Ryb są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
a)
skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,
b)
prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich,
c)
prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;
9)
Fundusz Promocji Roślin Oleistych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.
4. 
Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9.
5. 
Podmioty, o których mowa w:
1)
ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9:
a)
naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia,
b)
potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:
nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;
2)
ust. 3 pkt 6 lit. b, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 6;
3)
ust. 3 pkt 8 lit. b i c, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 8.
6. 
Wpłat na fundusze promocji nie nalicza się i nie pobiera od mleka i towarów stanowiących przedmiot:
1)
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;
2)
sprzedaży z zapasów interwencyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem";
3)
sprzedaży, dokonywanej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w związku ze zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych, następującej w trybie określonym w przepisach odrębnych.
6a. 
W przypadku gdy przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 4 lit. a i pkt 7 lit. a, dokonują uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 lub 7, niebędących przedmiotem czynności, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorcy ci są obowiązani do naliczania i przekazywania wpłat na fundusze promocji w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt.
6b. 
Wartość, o której mowa w ust. 6a, jest ustalana na podstawie:
1)
średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
ceny netto zakupu bydła rzeźnego za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
3)
średniej ceny zakupu owiec za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 4,
4)
ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 7

- udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wydawanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160).

6c. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również zwierzęta, które zostały poddane ubojowi, o którym mowa w ust. 6a.
7. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, mając na względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na fundusze promocji i z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.