Art. 40. - [Naruszenia przepisów zagrożone karą grzywny] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  40.  [Naruszenia przepisów zagrożone karą grzywny]
1. 
Kto wprowadza do obrotu chmiel lub produkty chmielowe bez certyfikatu albo świadectwa równoważności, podlega karze grzywny.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Kto:
1)
działając w imieniu lub interesie organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1:
a)
pkt 1 - nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki,
b)
pkt 4 - nie przekazuje informacji o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego,
2)
będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,
3)
(uchylony),
4)
będąc producentem chmielu nienależącym do grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, lub nie przekazuje tych danych lub przekazuje je po terminie,
5)
będąc producentem chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, dołączanej do chmielu zgłoszonego do certyfikacji,
6)
będąc podmiotem gospodarczym prowadzącym zakład przetwórstwa chmielu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 2, nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006

- podlega karze grzywny.

4a. 
(uchylony).
4b. 
Kto:
1)
(uchylony),
2)
nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji określonych w art. 17 ust. 1, 4 lub 5 lub przekazuje je niezgodnie z tymi przepisami,
3)
(uchylony),
4)
(uchylony),
4a)
(uchylony),
5)
(uchylony),
6)
(uchylony)

- podlega karze grzywny.

5. 
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, 4 i 4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.