Art. 5. - Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2015.1419 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1419

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2015 r.
Art.  5.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu";

2)
w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c i d;
3)
uchyla się art. 1a;
4)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w sprawach:

1) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, zwanego dalej "planem dochodzenia do uznania", z wyłączeniem zmian określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19;

2) uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "organizacją producentów", i zrzeszeń organizacji producentów;

3) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) zawieszenia albo cofnięcia:

a) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów, zwanej dalej "grupą producentów",

b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,

c) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

5) innych niż wymienione w pkt 1-4, dotyczących rynków owoców i warzyw.

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 543/2011", dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:

1) organizacja producentów albo ich zrzeszenie nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-5;

2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a, albo informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19.

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków:

1) wstępnego uznania grupy producentów;

2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.";

5)
art. 2b i art. 3 otrzymują brzmienie:

"Art. 2b. 1. Prezes Agencji prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2. Rejestr zawiera:

1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

2) datę wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które:

a) grupa producentów otrzymała decyzję o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania,

b) organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3;

4) liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia;

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.

3. Rejestr jest jawny i udostępniany na stronie internetowej Agencji.

4. Prezes Agencji jest obowiązany do wprowadzenia do rejestru każdej zmiany danych zawartych w rejestrze.

Art. 3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją Restrukturyzacji":

1) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 4 lit. a, w terminie 7 dni od dnia, w którym stały się one ostateczne;

2) niezwłocznie informację o wszczętej kontroli w sprawie spełniania przez grupę producentów warunków wstępnego uznania.";

6)
uchyla się art. 3a;
7)
w art. 3b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Restrukturyzacji, decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków zgodnie z art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011.";

8)
po art. 3b dodaje się art. 3c i art. 3d w brzmieniu:

"Art. 3c. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013".

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działających na rynku.

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku owoców i warzyw oraz niezakłócania konkurencji na tym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki.

Art. 3d. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013.";

9)
uchyla się art. 4;
10)
w art. 5:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w terminie do:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania lub zmian harmonogramu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;",

b)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.",

c)
w ust. 3 uchyla się pkt 3;
11)
w art. 6:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiera:",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 4;
12)
w art. 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3.",

b)
uchyla się ust. 2-11;
13)
w art. 8:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Program operacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013, zawiera co najmniej dwa działania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, zwanych dalej "ramami krajowymi", albo co najmniej 10% wydatków poniesionych w ramach tego programu przeznacza się na działania w zakresie ochrony środowiska.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 97 rozporządzenia nr 543/2011.",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych.",

e)
uchyla się ust. 5;
14)
w art. 9:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje decyzje w sprawach:",

uchyla się pkt 1, 2, 4, 6 i 11,
pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) wyłączenia z objęcia pomocą finansową kwalifikowalnego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;

13) wyłączenia grupy producentów ze wsparcia w ramach planu dochodzenia do uznania w kolejnym roku.",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.",

c)
uchyla się ust. 1b-1d,
d)
ust. 2-7 otrzymują brzmienie:

"2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji opiniuje złożone przez grupę producentów zmiany do planu dochodzenia do uznania w zakresie:

1) dokładności informacji podanych w tym planie,

2) spójności handlowej tego planu,

3) jakości technicznej i rzetelności szacunków zawartych w tym planie,

4) harmonogramu wdrożenia tego planu,

5) zasadności czasu trwania tego planu,

6) kwalifikowalności zaproponowanych w planie inwestycji i zasadności wydatków z nimi związanych,

7) okresu członkostwa producenta w grupie producentów

- w terminie 45 dni od dnia złożenia zmiany tego planu.

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wstrzymuje ich wykonania.

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe;

4) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się:

1) kopie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów, zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;

2) dowody potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji, udostępnionych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji.",

e)
w ust. 7a uchyla się pkt 2 i 4,
f)
uchyla się ust. 8, 9 i 12;
15)
po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów wydaje decyzje w sprawach:

1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów:

a) programu operacyjnego albo jego zmiany,

b) corocznie:

– wysokości funduszu operacyjnego oraz wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany,

– wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmiany;

2) zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji producentów;

3) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego;

4) corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 3;

5) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji, zgodnie z tytułem III rozdziałem V sekcją III rozporządzenia nr 543/2011;

6) wymierzania kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zgodnie z art. 120 rozporządzenia nr 543/2011;

7) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;

8) wyłączenia organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów ze wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku.

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wypłacana w częściach.

5. W przypadku gdy pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana w częściach, wnioski o przyznanie tej pomocy składa się do dnia:

1) 30 kwietnia - za pierwszy kwartał roku;

2) 31 lipca - za drugi kwartał roku;

3) 31 października - za trzeci kwartał roku.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w programach operacyjnych.

7. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie wstrzymuje ich wykonania.

8. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zawierają:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

a) numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego,

b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

4) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

10. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dołącza się dokumenty potwierdzające wprowadzenie zmian niewymagających zatwierdzenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2.

11. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

12. Decyzje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 3 - są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) pkt 4 - są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

13. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzą środki funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym.

14. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość w sposób umożliwiający:

1) identyfikację każdego wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w ramach poszczególnych działań określonych w programie operacyjnym;

2) identyfikację w systemie księgowym sprzedaży przez organizację producentów i zrzeszenie organizacji producentów produktów pochodzących od członków oraz podmiotów niebędących członkami, z grupy produktów, ze względu na którą dana organizacja albo zrzeszenie organizacji producentów zostały utworzone.

15. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej niż o 20% bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzania, jeżeli:

1) nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania;

2) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego.";

16)
art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) Prezes Agencji:

a) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 - w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji,

b) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia;

2) Prezes Agencji Restrukturyzacji:

a) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 - w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji,

b) przekazuje Prezesowi Agencji informacje o:

– kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi realizacji planów dochodzenia do uznania,

– wstępnie uznanych grupach,

– udzieleniu i wypłacie wstępnie uznanym grupom producentów pomocy finansowej i innych środków finansowych,

c) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.";

17)
w art. 11:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie:

1) realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup producentów;

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

3) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:

1) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń;

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

3) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;

4) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.",

d)
uchyla się ust. 3-12;
18)
w art. 12 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
19)
w art. 13:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji:

1) informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego, z podziałem na ich gatunki - w terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży;

2) informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji;

3) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany;

4) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia;

5) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego;

6) informacje o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 września danego roku.

1a. Grupa producentów przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.",

b)
uchyla się ust. 2;
20)
w art. 13a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów.";

21)
w art. 14 uchyla się ust. 2-9 oraz 11;
22)
w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 15a ust. 1;";

23)
po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pełni funkcję organu kontrolnego na etapie sprzedaży detalicznej owoców i warzyw konsumentowi końcowemu.

2. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i warzyw, przeprowadzanej przez:

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.);

2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia Inspekcji Handlowej nieodpłatnie informacje o handlowcach prowadzących sprzedaż detaliczną owoców i warzyw konsumentowi końcowemu, w zakresie niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tej Inspekcji.";

24)
w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, Głównemu Inspektorowi w postaci elektronicznej.";

25)
art. 18 i art. 18a otrzymują brzmienie:

"Art. 18. 1. Główny Inspektor oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, opracowują plany selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011.

2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje Głównemu Inspektorowi informacje do sporządzenia sprawozdań w zakresie określonym w art. 18 rozporządzenia nr 543/2011.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanych przez:

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Art. 18a. W oznakowaniu świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 543/2011, nazwę produktu podaje się w przypadku, gdy produkt nie jest widoczny lub nazwa jest niezbędna do ustalenia rodzaju produktu.";

26)
w art. 19:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) warunki i tryb wprowadzania zmian w programie operacyjnym w trakcie jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału terenowego Agencji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową, konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów oraz zakres dokonywanych zmian;",

uchyla się pkt 7a, 9 i 10,
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie skuteczne uniemożliwienie wprowadzenia tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji;",

pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. b, art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;",

pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania informacji o tych zmianach, mając na względzie uproszczenie trybu dokonywania takich zmian;",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mogą nie spełniać wymagań dotyczących jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;

2) warunki, sposób i tryb realizowania działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie takich działań.",

d)
w ust. 6 uchyla się pkt 3;
27)
art. 19a-19c otrzymują brzmienie:

"Art. 19a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a-d oraz lit. e pkt i rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 288/2009", spełniających warunki określone w art. 7 rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009;

2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a oraz lit. b pkt iv rozporządzenia nr 288/2009;

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2.

3. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. e pkt ii rozporządzenia nr 288/2009, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009;

2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b pkt ii oraz iii rozporządzenia nr 288/2009;

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.

Art. 19b. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" oraz sposób i tryb realizacji tych zadań, mając na względzie zapewnienie skutecznego i efektywnego wdrożenia tego programu.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie "Owoce i warzywa w szkole" oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie prawidłowej i przejrzystej realizacji tego programu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie.

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały przyznane uprawnienia lub na określone podmioty zostały nałożone obowiązki związane z wdrożeniem programu "Owoce i warzywa w szkole", minister właściwy do spraw rynków rolnych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi sposób realizacji tych uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na względzie zapewnienie skutecznej realizacji tego programu.

Art. 19c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu "Owoce i warzywa w szkole", a także kierując się potrzebą upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.";

28)
w art. 20:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 4,
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawuje urzędowy nadzór w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1850/2006";",

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) przyjmuje deklarację, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006.",

b)
uchyla się ust. 1a i 1b,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:

1) zatwierdza, w drodze decyzji, ośrodki certyfikujące w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia nr 1850/2006, zwane dalej "ośrodkami certyfikującymi", oraz cofa to zatwierdzenie;

2) opracowuje i udostępnia ośrodkom certyfikującym i zainteresowanym stronom instrukcję postępowania w celu zagwarantowania przestrzegania minimalnych wymagań, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1850/2006;

3) przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1850/2006;",

d)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzje w sprawie:",

e)
uchyla się ust. 5 i 6;
29)
uchyla się art. 20a;
30)
po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

"Art. 20b. Certyfikat na chmiel wydaje się producentowi:

1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

2) w odniesieniu do ilości tego chmielu wymienionej w umowie, o której mowa w pkt 1.";

31)
uchyla się art. 21 i art. 22;
32)
art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

a) art. 23 rozporządzenia nr 1850/2006,

b) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Dz. Urz. UE L 289 z 07.11.2007, str. 4, z późn. zm.);

2) Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

a) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 19.10.2006, str. 18, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1557/2006",

b) art. 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 45, z późn. zm.).

2. Podmioty gospodarcze prowadzące zakłady przetwórstwa chmielu przekazują Głównemu Inspektorowi informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006, do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru.

3. Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany.";

33)
uchyla się rozdziały 5 i 5a;
34)
w art. 40:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,",

uchyla się pkt 3,
pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, lub nie przekazuje tych danych lub przekazuje je po terminie,

5) będąc producentem chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, dołączanej do chmielu zgłoszonego do certyfikacji,

6) będąc podmiotem gospodarczym prowadzącym zakład przetwórstwa chmielu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 2, nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006",

c)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Kto wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej, podlega karze grzywny.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 4-4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.".