Art. 6. - [Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszenia takiej organizacji lub organizacji ponadnarodowej] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  6.  [Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszenia takiej organizacji lub organizacji ponadnarodowej]
1. 
Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiera:
1)
nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
2)
wykaz organizacji producentów tworzących zrzeszenie;
3)
nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o uznanie;
4)
informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz wartości produktów wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2;
5)
numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym;
6) 1
 numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
statut albo umowę organizacji producentów;
2)
umowę o utworzeniu zrzeszenia organizacji producentów określającą przedmiot i zakres jego działania;
3)
kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów tworzących zrzeszenie;
4)
(uchylony).
1 Art. 6 ust. 1 pkt 6 dodany przez art. 127 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 marca 2023 r.