Art. 13. - [Obowiązki informacyjne grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  13.  [Obowiązki informacyjne grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów]
1. 
Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji:
1)
informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego, z podziałem na ich gatunki - w terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży;
2)
informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji;
3)
informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany;
4)
informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia;
5)
corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego;
6)
informacje o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 września danego roku.
1a. 
Grupa producentów przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów dokonuje oznaczenia i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, tak aby uniemożliwić ich wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.