Art. 2b. - [Rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  2b.  [Rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń]
1. 
Prezes Agencji prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.
2. 
Rejestr zawiera:
1)
nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;
2)
datę wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4;
3)
nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które:
a)
grupa producentów otrzymała decyzję o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania,
b)
organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3;
4)
liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia;
5)
imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.
3. 
Rejestr jest jawny i udostępniany na stronie internetowej Agencji.
4. 
Prezes Agencji jest obowiązany do wprowadzenia do rejestru każdej zmiany danych zawartych w rejestrze.